شكايت مجلس از فرمانده انتظامي فارس به دادگاه نظامي

Shargh - - سیاست -

تسنيم:

سخنگوي کميسيون قضائي مجلس شوراي اســامي با بيان اينکه اظهارات فرمانده نيروي انتظامي استان فارس نسبت به نمايندگان توهينآميز اســت، گفت: کميســيون قضائي به دادگاه نظامي شــکايت ميکند. حجتالاســام حســن نوروزي با اشــاره به اظهــارات فرمانده نيروي انتظامي اســتان فارس دربــاره نمايندگان مجلس، گفت: اظهارات فرمانده نيروي انتظامي اســتان فارس نســبت به نمايندگان توهينآميز بــود. او با بيــان اينکــه نمايندگان در راســتاي وظايف نمايندگي طرح کاهــش مجازات اعدام براي محکومين مواد مخدر را بررســي و تصويب کردهاند، گفت:. فرمانده نيروي انتظامي اســتان فــارس خــارج از حيطــه وظايفــش بــه حوزه قانونگذاري ورود کرده کــه نبايد چنين مطالبي را عنوان ميکرد. ســخنگوي کميســيون قضائي مجلس افزود: مســعود پزشــکيان، نايبرئيس اول مجلــس، در آخرين جلســه علني مجلس در روز چهارشــنبه )28 تير( پس از تذکر شفاهي اللهيــار ملکشــاهي، رئيــس کميســيون قضائي و حقوقــي مجلــس، کميســيونهاي قضائي و حقوقي و اصل 90 را مأمور پيگيري اين موضوع کرد. حجتالاســام نوروزي تصريح کرد: پس از سرکشــي نمايندگان به حوزههــاي انتخابيه، اين موضوع را در کميسيون پيگيري و از اين فرمانده به دادگاه نظامي شکايت ميکند تا اين دادگاه به نمايندگان پاســخ دهد، مگر اينکه وي ثابت کند کــه اين مطالب را نگفته اســت. اخيرا در فضاي مجازي فيلمي از فرمانده نيروي انتظامي فارس منتشــر شده که حاوي توهين به نمايندگان است کــه در همين راســتا اللهيار ملکشــاهي، رئيس کميســيون قضائي و حقوقي مجلس، در تذکري خواستار رســيدگي به اين موضوع شد و مسعود پزشکيان، نايبرئيس اول پارلمان، کميسيونهاي اصــل 90 و قضائي و حقوقــي مجلس را مأمور رسيدگي به اين موضوع کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.