تأکيد وزارت خارجه چين بر اجراي صادقانه برجام

Shargh - - سیاست -

ايســنا :

«لو کانــگ»، ســخنگوي وزارت امور خارجــه چين، در نشســت خبــري هفتگي خود، درباره آخرين نشســت کميســيون مشترک برجام که 21 جولای در وين برگزار شــد، گفت: هشتمين نشســت کميسيون مشــترک ايران و 1+5 که براي نظارت بــر اجراي برجام برگزار شــد، به آن دليل حائز اهميت اســت که در دومين سالگرد حصول اين توافق تشــکيل شده اســت. لو گفت: مديرکل بخــش کنترل تســليحات وزارت خارجه در رأس يک هيئت در اين نشســت حضور داشت. اجراي برجام بررسي شد و تمام طرفها از تأييد پايبندي ايران بــه تعهدات هســتهاياش در ايــن توافق ازســوي آژانس بينالمللي انرژي اتمي اســتقبال کردند. پيشرفت مثبت در ساخت مجدد راکتور آب سنگين اراک را تحسين کردند و بر اهميت اجراي صادقانــه بندهاي مربــوط به رفــع تحريمهاي ايــران، تأکيد کردنــد. او تأکيد کــرد: برنامه جامع اقدام مشــترک، نتيجــه مهــم چندجانبهگرايي و نمونه خوبــي از حلوفصل تنشهاي بينالمللي از طريق روشهاي ديپلماتيک و سياســي اســت. تمام طرفهاي توافق، اراده سياســي و عزم خود را براي عمل صادقانه به وظايفشان تقويت و به درستي اختافات را حل و از برجام و ادامه اجراي آن حمايت کنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.