خنثيسازي بيش از 120 عمليات تروريستي در کشور

Shargh - - سیاست -

ايسنا:

وزيــر اطاعات در مسجد امام علي )ع( شــهرک کارشناســان اردبيل از خنثيسازي بيش از 120 عمليــات تروريســتي در چنــد ســال اخير در کشــور خبــر داد و گفت: با نقشبرآبشــدن همه نقشــههاي شــوم دشــمنان، همه عامان اين ترورهاي ناموفق دســتگير شــده يا به هاکت رســيدهاند. حجتالاســام محمود علوي با بيان اينکه بــه فضل الهي امروز هيچگونــه ناامني در هيچ نقطه از کشــور وجود ندارد، افزود: سربازان گمنام امام زمان امروز چشــم بينا و گوش شنواي ملت هســتند و به هيــچ قدرتي اجــازه نفوذ در کشــور و ايجاد خرابکاري را نميدهند. او حادثه اخير تروريستي مجلس و حرم امام )ره( را يادآور شــد و گفت: هر پنج نفر عامل تروريستي با اينکه در ســاعات اوليه کشته شــدند؛ ولي در عرض دو روز تمامي عوامل همکار مســتقيم و غيرمستقيم دستگير و ريشــههاي اين اقدام بزدلانه شناسايي شــد. وزير اطاعات همچنين با اشــاره به بهت و درماندگــي کشــورهاي دنيا از اقدامات ســريع و تاکتيکي سيســتم اطاعاتي و امنيتي ايران، افزود: وزارت اطاعــات افتخــار اين را دارد کــه در کنار نيروهاي نظامي و انتظامي عاوه بر تأمين آرامش، امنيت اين مرزوبوم را به نحو احسن حفظ کند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.