حرکت تحريکآميز رزمناو آمريكايي در خليج فارس

Shargh - - سیاست -

ســپاهنيوز:

روابطعمومي منطقه سوم نيروي دريايي ســپاه از خنثيســازي حرکت تحريکآميز يک رزمناو آمريکايي برابر شــناور گشــتي اين نيرو در خليــج فارس خبر داد. در پي انتشــار خبري از ســوی برخي رســانههاي بيگانه مبني بر «شليک هشــدار ناو آمريکايي به ســمت قايــق ايراني در خليج فارس» روابطعمومي منطقه ســوم نيروي دريايي سپاه در اطاعيهاي اعام کرد: صبح امروز يک رزمنــاو آمريکايي در شــمال خليج فارس به سمت يک شناور گشتي نيروي دريايي سپاه که در آبهاي بينالمللي در حال گشتزني بود، حرکت کــرد و به قصد تحريک و ايجاد هراس مبادرت به شــليک دو گلوله هوايي کرد. اين اطاعيه افزوده است: شــناور نيروي دريايي ســپاه بدون اعتنا به رفتــار غيرحرفهاي و تحريکآميز آنها به مأموريت خــود ادامه داد و پــس از مدت کوتاهي شــناور آمريکايي منطقه را ترک کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.