وضعيت مناسب نظام بانكي در حوزه حقوق شهروندي

Shargh - - سیاست -

ايســنا:

دســتيار ويژه رئيسجمهور با اشاره به اقدامات انجامشده در نظام بانکي در بحث حقوق شــهروندي و دولت الکترونيک گفــت: بانکها در مقايســه با بسياري از دســتگاهها وضعيت بهتري دارند؛ چراکه کاما الکترونيکي هســتند؛ البته هنوز در حوزه بانکداري موبايلي کاري انجام نشده است. الهام امينزاده افزود: بحث شــکايات مردمي در دو حوزه انجام شــده است که کســبوکارها را وزارت اقتصــاد انجــام داده و وزارت ارشــاد نيز ســامانه دسترســي آزاد به اطاعــات را انجام داده اســت که عما با اين دو ســامانه چرخه شــکايتکردن و مطالبهگري مــردم از حقوقشــان ميتواند محقق شــود. اين ســامانهها بيشــتر بــراي مطالبهگري و شــکايت مردم اســت که هنوز در مراحــل ابتدايي قرار دارد و بســياري از شهروندان از اين سامانهها و تلفنهاي گويا اطاع ندارند و نياز به فرهنگســازي در اين زمينهها وجود دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.