تعيين تكليف پروندههاي انتخابات تا يكي، دو ماه آينده

Shargh - - سیاست -

ايسنا:

حجتالاســام محمدجعفــر منتظري، دادستان کل کشور، در حاشــيه بازديد سرزده روز گذشــته خود از دادسراي عمومي و انقاب تهران )دادســراي کارکنــان دولت و فرهنگ و رســانه( گفــت: پرونــده مربوط بــه انتخابــات آنطورکه گــزارش دادند تا يکــي دو ماه آينــده جمعوجور ميشــود. در اين پرونده براي تعــدادي قرار منع تعقيــب و براي تعدادي نيز کيفرخواســت صادر شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.