کليدواژههاي ساختگي براي تفرقه

Shargh - - سیاست -

جواد کريميقدوسي:

کليدواژههاي ساختگي در اصولگرايي براي تفرقه است. يک جبهه يا حزب بــراي اثبات انقابيبودن صرفــا نبايد به گفتار و رفتار ظاهري بســنده کند، بلکه نياز به عمل دارد چنانچه اصولگرايي در گفتمان مطرح شد اما در عمل مباني آن دچار فراموشي شد.)

خانه ملت(

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.