نواصولگرايي سياستبازي است

Shargh - - سیاست -

نصرالله پژمانفــر:

نواصولگرايي بازي با کلمات و سياســتبازي اســت. ديدگاههاي افراد آنقدر فاصله دارد کــه نميتوانند تحت عنوان حرکت دوم در جريــان اصولگرايــي تجميــع شــوند. اصولگرايان ميتوانند کنار هم حرکت مشــترکي داشته باشند.)

خانه ملت(

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.