کشور ما ميدان جنگ است

Shargh - - سیاست -

علمالهدي:

همه جاي کشور ما ميدان جنگ است و کانون ميدانهاي جنگ در دانشگاه است، چون دشمن هر صحنه و عرصهاي دستش بيايد آن را ميدان جنگ نرم قرار ميدهد. اينکه در جبههاي نيروها بايســتند و دفاع کنند، محکوم به شکست هستند، چون تاکتيک دست دشمن است.

)مهر(

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.