پیام فوری برای حذف یک صفر

Shargh - - اقتصاد -

ســعيد ابوالقاســمی:

«فورى: از امشب ســاعت 12 اگر خواســتيد پــول کارت بــه کارت کنيد، يــک صفر کمتر بگذاريد؛ چون شما ريال مینويسيد و تومان از حسابتان کم میشود». شايعهای که دست به دست در گروههای تلگرامی و شــبکههای اجتماعی میچرخد و بیخبرها هــم آن را باور میکنند. البته مردم پيشزمينه ذهنی نيز دارند. کمتر از 72 ساعت پيش و در يکشنبهشب، هيئت دولت تصويب کرد که در ادامه طرح اصلاح قانون پولی و بانکی کشــور، واحد پولی ايــران از «ريال» به «تومان» تغيير کند و هر «تومان» نيز برابر با «10 ريال» باشد. اعلام بدون پيشزمينه اين خبر و پسازآن ارائهنشدن هرگونه اطلاعات تکميلی، بازار شــايعات را داغ کرد. البته مردم ايــران نيز با اين موضوع چندان غريبه نبودند. پيشازاين و در آذر ســال گذشته نيز دولت اعلام کرده بود احتمال دارد واحد پولی از «ريال» به «تومان» تبديل شــود و در همان مقطع زمانی هم شايعات بســياری دراينباره به گوش میرسيد. اين شــايعات در حالی مطرح میشوند که دولت برای اســتقرار «تومان» بايد راه سختی را طی کند. درســت اســت که اين موضوع در جلســه هيئت دولت تصويب شــده؛ اما هنوز رســميت پيــدا نکرده و برای عملياتیشدن بايد مصوبه مجلس را داشته باشد. براســاساين، دولت ابتدا بايد لايحه تبديل واحد پولی را تنظيم کند و به مجلس بفرستد و پس از آن درصورتیکه مجلس در جريان بررســیهای خود به پيشنهاد تبديل واحد پول ملی از ريــال به تومان رأی مثبت دهد، آنگاه در قالب مصوبهای لازمالاجرا به بانک مرکزی ابلاغ شده و اين بانک بعد از اينکه ســازوکار لازم برای اجرائیشدن را تأمين کرد، در دســتور کار قرار خواهد گرفت. تنها آن زمان است که میتوان گفت تغيير واحد پول ملی ايران رسميت میيابد.تغيير واحد پولی، برخلاف آنچه به نظر میرسد، آسان نيست؛ زيرا با تبديل واحد ملی از ريال به تومان نياز اســت اصلاحاتی در بخشهايی مانند دفاتر حســابداری، دســتهچک يا ضوابط نگهداری حسابها اعمال شــود. همچنين در بانکــداری الکترونيک نيز که مــردم بهطور مســتقيم با آن ســر و کار دارند، تغييراتی اعمال خواهد شــد. همه اين تغييرات هزينهبر اســت؛ اما چاپ پول نيز هزينهها و مباحث بســياری را به دنبال خواهد داشت. يک کارشــناس نيز دراينباره گفت: «هر برگه اسکناس که چاپ میشود، هزينه بسيار بالايی دارد؛ بهويژه اينکه هر چقدر ضريب امنيتی آن اسکناس بيشتر باشد، هزينه توليد پول بيشتر میشود؛ بنابراين دولت بايد جايگزينکردن اســکناسها را به صورت تدريجی انجام دهد تا مشــکلی ايجاد نشــود؛ ولی در صورت بروز اين اتفاق نيز، ممکن است ارزش پول ما باز هم کاهش يابد و هزينهها به حالت اول بازگردد؛ با اين اتفاق، در نهايت يک هزينه کمرشــکن روی دســت دولت باقی میماند؛ اينگونه اســت که میتوانيم بگوييــم دولت هم چوب را میخورد و هم پيــاز را». به گفته برخی اقتصاددانان، دولت میتوانســت با اتخــاذ يک راهکار ســاده، هم از بروز اين اشــتباهات و شايعات جلوگيری کند و هم روند تغيير پول ملی را ســرعت بخشــد: «دولت میتوانست يک واحد پولــی جديد و جدا در قالــب تراولچکهای ۵0 هــزار تومانی تعريف کند تا معامــلات نيز بر پايه آن واحد پولی انجام گيرد؛ بهاينصورت، تنها تغييری که بايد ايجاد میشد، همين تراولچکها بودند و پولهای ديگر نيز کارايی خود را از دســت نمیدادنــد؛ پس از آن، هم واحد پولی جديد بهدرســتی در جامعه پذيرفته میشد و هم واحد پولی قديمی بهتدريج از دور خارج میشد.»

بانکمركزیشفافسازیمیكند!

بانک مرکزی در پاسخ به همه شايعاتی که در جامعه وجود دارد، از مردم خواســته تا زمانــی که موضوع به صورت رســمی اعلام نشــده، حرفهای ضدونقيض را جدی نگيرند و به شــايعات توجه نکنند. اين هشدار در حالی مطرح شــده که هنوز اتفاقــی در تغيير پول ملی نيفتــاده و مصوبهای به تأييد مجلس نرســيده که قرار باشــد با ابلاغ بانک مرکزی به جريان بيفتد. اين در حالی است که بعد از رفتن لايحه بانک مرکزی به مجلس که خود پيشــنهاد تغيير واحد پول ملی را بــه همراه دارد، در صورت تصويب بايد بانک مرکزی ســازوکار لازم برای اجرای اين طرح را تعيين کرده و در نهايت به اجرا درآيد که حتما همه اين موارد با اطلاعرســانی به مردم همراه خواهد شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.