۸۰ درصد درآمد تأمین اجتماعی صرف پرداخت مستمری میشود

Shargh - - اقتصاد -

مهر:

وزير تعاون با بيان اينکه بر اســاس قانون، دو سال آخر کاری، ملاک تعيين حقوق بازنشستگی است، گفت: حدود 80 درصد وصولی سازمان تأمين اجتماعی، صرف پرداخت مســتمری میشود.علی ربيعی با حضور در برنامــه گفتوگوی ويژه خبری دوشنبهشــب شبکه دو ســيما، با تأکيد بر اينکه بايد از نظام تأميــن اجتماعی مراقبت شــود، افزود: 1۳ ميليــونو 800 هزار نفر بيمهشــده اصلی داريم که برخی از آنها، حق بيمه خود را خودشــان پرداخت میکنند و قرار شــده است حق بيمه برخیها را هم دولت پرداخت کند؛ اما محقق نشد.وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: مشــغول اصلاح ساختاری هســتيم و روی منابــع جديد فکر میکنيــم.وی با اشــاره به اينکه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اصلیتريــن وزارتخانهای اســت که سياســتهای اجتماعــی و رفاهی را در جامعــه پيگيری میکند، افزود: بايد سياستهای فقرزدايی و اشتغال را اجرا و به هم نزديک و امنيت شــغلی را تأمين کنيم.وی ادامــه داد: عرضه و تقاضای کار تغييراتی اساســی داشت و دچار خلل شد و بنگاههای ما ضعيف شدند و نيروهای آنها ريــزش کرد.ربيعی گفت: زمانی که تعادل عرضه و تقاضای نيــروی کار به هم بخورد، بايد هم کارگران و هــم بنگاهها را تقويت کنيم.وی بــا بيان اينکه بايد زمينه اســتمرار بنگاهها را فراهم کنيم تا بــه بازارهای جهانی متصل شــوند، افزود: نيازمند بهبود فضای کســبوکار هستيم؛ يعنی بايد اين فضا همه را در بــر بگيرد.وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تأکيد بر اينکه سياستهای اجتماعی و رفاهی بايد يکپارچه باشــد، گفت: مسئول مستقيم ايجاد شغل نيستيم؛ اما مسئول سياستگذاریهايی هســتيم که ايجاد شــغل را تســهيل کند.ربيعی با اشــاره به اينکه 11 ميليون حاشيهنشــين شهری را بيمه کردهايم، افزود: بهزيســتی مبتنی بر خانواده را پيگيری و روی سياستهای رفاهی مطالعه کردهايم. وی با بيان اينکه فقر را تقسيمبندی کردهايم، گفت: فقر بــیکاران، فقر شــاغلان، فقــر ازکارافتادهها و فقــر جغرافيايــی از انواع فقــر هســتند.ربيعی با بيان اينکه درآمد ســه دهک از شــاغلان ما و حتی بازنشستگان کم اســت، اضافه کرد: درباره شاغلان، سياســت افزايش مزد بر تــورم را پيشــه کردهايم. وی گفــت: زمانی که من وزير شــدم، حقوق کارمند بازنشسته 420 هزار تومان بود؛ اما امروز اين رقم به يکميليونو 1۵0 هزار تومان رســيده است که البته اين درآمد هم کافی نيست.ربيعی با اشاره به اهميت برنامهريــزی و نظريهپردازی، افــزود: بايد بر مبنای نظريه حرکت کنيم. يکی از مشکلات ما، اين است که سياستهای کوتاهمدت داريم و بلندمدت نيست.وی اضافه کرد: بيش از 200هزار ميليارد تومان در بخش رفاه هزينه میکرديم، اين پول کمی نيســت؛ اما فقر کم نشــد؛ بنابراين نشــان میدهد نظريه نداشتيم. ربيعی افزود: اگر در مسکن مهر درست هدفگذاری میکرديم، اکنون هيچ نيازمندی بدون مسکن نبود. وزيــر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به تفاوت خط فقر در شــهر و روستا اشــاره و اضافه کرد: بايد فقر را بر مبنای قدرت خريد ســنجيد. احســاس فقر در افراد متفاوت اســت و بســتگی به نوع نگــرش و زندگی آنها دارد.ربيعی با بيان اينکه قدرت خريد شــاغلان، بازنشســتگان و بهويژه کارگران ما پايين است، گفت: نسبت مزد به نسبت خريد باکرامت پايين است.وی با اشــاره به اينکه در حال ريشهکنکردن فقر مطلق هســتيم، افزود: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دولت دوازدهم با اجرای سياســتهای اشتغال فراگيــر و اختصاص يکونيم ميليــارد دلار منابعی که قرار اســت تخصيص داده و وارد چرخه شــود، میتواند فقر مطلق را کنترل کند.ربيعی با اشاره به اينکه بخش تعاون اشکالهای زيادی داشت، افزود: تعاون نبايد به يارانه وابســته باشــد و اين سياست غلطی است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.