بازيگري ايران مقابل دشمنان منطقهاي

Shargh - - اقتصاد -

چرخش اين کشــور به ســوي «بــزرگ» منطقه، امري اتفاقي نيست؛ بلکه شيخ جوان و پرجرئت اين کشور، در تصميم تاريخي خود، به همه عوامل توجه کرده اســت. از ســوي ديگر، حکومت آلســعود که سياســتهاي توسعهطلبانهاش در يمن راه به جايي نبرده، در انتظار بهتختنشستن چهرهاي جوان است که بيماري و کهولت سني پدر، راه را برای سلطنتش هموار کرده و ســوداي قدرت در فردا، او را بهشــدت مغرور کرده اســت. 6- قطر بــه دلايلي که در پيش گفته شــد، در مقابل حمله نظامي محتمل سعودي و اذنــاب و متحدانش، تاب پايداري ندارد و به همين دليل، ضمن تحکيم رابطه با ايران، دست دوستي ديگر قدرت منطقه يعني ترکيــه اردوغان را هم به گرمي ميفشارد و به پيشنهاد تأسيس پايگاه نظامي آن کشور پاسخ مثبت ميدهد. بدون شک، نقش روسيه را هم بــه عنوان يک قدرت جهاني کــه در دوران حکومت پوتين، به عنوان سياستمداري هوشمند که توانسته در بالابردن وزن کشــورش بهويژه در تعامل با غرب و بهويژه آمريکا، توانسته يکشبه ره صدساله را بپيمايد، نشايد که کوچک شــمرد.7- مقاومت قطر در مقابل تحريمها و اشتلمهاي رياض که با همراهي و کمک ايــران، حداقل در بعد اقتصادي، تداوم يافته، آزموني جديد نيست. جنگ سرد دوحه و رياض در سال 2014 کليد خورد. اطلاعات لورفته از نوار مکالمات قديمي ميان معمر قذافي و حاکم پيشــين قطر يعني شــيخ حمد بنخليفه و نيز وزير خارجه او، حمد بنجاســم، از آن حکايت داشت که قرار بوده حکومت عربستان واژگون شده و اين کشور به چند دولت کوچک تبديل شــود. پس از افشای اين مســئله، آنگونه که انتظار ميرفت، حکومت سعودي عکسالعملي تند نشان داد و اين کشور به همراه دولتهاي امارات و بحرين، سفراي خود را از دوحه فراخواندند )به مدت هشت مــاه(؛ تا اينکه قطر موافقتنامه رياض را امضا کرد و بر اساس آن، متعهد شد دست از اينگونه سياستها بردارد.8- آخرين و مهمترين ملاحظه اين نوشتار، آن اســت که «چه بايد کرد؟». تجربــه حداقل يک دهه اخير، نشان داده دشــمنان ايران با راهانداختن جنگ مذهبي شــيعه و ســني، تمام تلاش خود را کردهاند تــا چهرهاي فرقهگــرا از ايران به نمايــش بگذارند و متأسفانه تا حدود زيادي هم موفق بودهاند. مدارس تربيت وهابي سعوديها در اقصا نقاط جهان گسترده شــده و حتي در کنار ما، در باکو و...، افکار ضدايراني و ضدشــيعي را تبليــغ ميکنند. براي غلبــه بر اين انديشهها و عمليات اهريمني، راهي جز تسخير دلها و کار فرهنگي با تمرکز بر فرهنگ و تمدن کهن ايراني و ميراث اســلامي به نظر نميرسد. بايد از نفوذ زبان و فرهنگ ايرانــي در منطقهاي که فلات ايران ناميده ميشــود، کمک گرفت تا شــکوه و عظمــت ديرينه ايران بازســازي شود. بدون شک، اين امر ضمن حفظ موقعيت ايران، صلح و ثبات را در منطقه آشوبزده خليجفارس و خاورميانه برقرار خواهد کرد.

* مدرس دانشکده روابط بينالملل وزارت خارجه

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.