موضع عجیب وزير بهداشت

Shargh - - اقتصاد -

نابرابریهای معيشــتی توليدکنندگان و نبود مزيت نسبی توليد در کشاورزی تاکنون موجب تغيير کاربری نزديک به دو ميليون هکتار از بهترين اراضی کشــور شده اســت. تغييرات اقليمی، گرمشــدن کره زمين، کاهــش منابــع آب و بهخصــوص بیمبالاتیهای رخداده در کشورمان، افزايش جمعيت جهانی و نيز داخلی، گســترش بیمحابای شهرنشينی و توسعه قارچی شــهرها و مهمتر از همه الگــوی مديريتی، اقتصادی و فرهنگی متکی به درآمد نفت و... آخرين ظرفيتهای بخش کشــاورزی را در آســتانه دولت يازدهم مورد تهديد جدی قرار داده بود. روند بهبود و بازسازی تخريبها در اين بخش مانند «بهداشت» و البتــه برخلاف امر «درمــان» ماهيتی کند و نياز به زمانــي طولانــی دارد. مديريــت بخش کشــاورزی بهعنــوان اولين گامهای احيای بخــش خود ناگزير شــد افزايش انگيزه توليد در بخش کشــاورزی را با محصولاتی ماننــد گندم بردارد و البته به خوبی هم برداشت. اگر دولتی را که دکتر هاشمی وزير بهداشت و درمان آن بــوده، موفق تلقی کنيم، وزارتخانههای ديگــری هســتند که بارهــا بيش از بخــش درمان، مؤثر عمل کردهانــد. از طرفی در امر خريد تضمينی کالاهای اساســی، بايد چشــم از نگاه مطلق تجاری و مقايســه آن با قيمت محصولات وارداتی برگرفته و پيامدهای اجتماعــی، کاهش روند تخريب اراضی کشاورزی و حاشيهنشينی شهرها و... را ارزيابی کنيم. به خاطر داشته باشيم در دولت احمدینژاد، تنها 12 ميليارد دلار از صندوق ذخيــره ارزی برای کمک به کشاورزان آســيبديده از خشکسالی برداشت شد. کمکهايی که به جای ممارست در ماهیگيری تنها به خســارتديدگان ماهی داد و موجــب رهاکردن بيشــتر اراضی و افزايش هيســتريک مسافرکشی و دستفروشی و... شد و.. .

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.