ساعات کار ادارات البرز تغییر کرد

Shargh - - اقتصاد -

ايرنا:

مديــرکل مديريت بحران اســتانداري البرز گفت که با توجه به افزايش دماي اســتان پنجشنبه، پنجم مرداد 96 تعطيل و شــنبه، يکشنبه و دوشنبه هفتــه آينده نيز ســاعات کار ادارات از 6:۳0 صبح تا 1۳:۳0 خواهد بود. مهدي مهرور در جلســه شوراي اضطرار اســتان البرز که بعدازظهر سهشنبه تشکيل شــد، با اشــاره به افزايــش دمــا و بالارفتن مصرف انرژي در استان، افزود: اين تصميم براساس گزارش دســتگاههاي خدماترســان آب، برق و گاز و براي روزهاي آينده اتخاذ شــد.وي ادامه داد: دماي هواي استان البرز به بيشترين ميزان در تابستان 96 خواهد رسيد، ازاينرو ســاعات کار ادارات در روزهاي شنبه تا دوشــنبه هفته آينده تغيير کرده و پنجشنبه، پنجم مرداد 96 دســتگاههاي دولتــي تعطيل خواهد بود. براســاس اعلام اداره کل هواشناســي اســتان البرز دماي هواي استان البرز در روزهاي آينده تا 44 درجه بالاي صفر نيز خواهد رسيد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.