5/4 ميليون خانه خالی و خانه دوم

Shargh - - اقتصاد -

ايلنا:

مشــاور ارشــد رئيسجمهوری با اشــاره به هدررفــت انــرژی در ايــران گفت: درحالیکــه توليد ناخالص ملی ترکيه دو برابر ايران اســت، برای توليد، نصــف ايران انــرژی مصــرف میکند.اکبر تــرکان در يــک کنفرانس با اشــاره بــه موفقيتهای ســازمان نظام مهندســی در اجرای 22 مبحــث مقررات ملی ســاختمان اظهار کــرد: در دورههــای مختلف بنا به ضــرورت آييننامههای جديدی در حوزه ســاختمان از ســوی سازمان نظام مهندســی تدوين و به تصويب رســيد. زمانی که چنــد زلزله تلخ در ايــران را تجربه کرديم، آييننامه مربوط به زلزله مصوب شد که بتواند آسيبها در برابر زلزله را به حداقل برساند.وی با بيان اينکه خوشبختانه امروز سازههای ساختمانی در کشور مقبول هستند، گفت: 75 درصد ساختمانهای کشور پس از شــروع به کار ســازمان نظام مهندسی ساخته شدند؛ بنابراين از تمام قواعد ساختوسازی اين سازمان پيروی کردهاند و سازمان نظام مهندسی بر ساخت اين 75 درصد ساختمان نظارت داشته است.مشاور ارشد رئيسجمهوری و رئيس سابق شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی کشور با تأکيد بر اينکه هرچه به سمت صنعتیکردن ساختوســازها پيش میرويم، ســهم تأسيسات در قيمت تمامشــده يک ساختمان و ميزان ساختوســازها افزايش میيابد، گفت: کشــور ايران جزء کشــورهای پرمصرف در جهان اســت و انرژی در کشــورمان هدررفت درخورتوجهی دارد.ترکان ادامه داد: اين هدررفت انرژی دو دليل عمده دارد؛ يک عادت نادرســت مردم در مصــرف انرژی و دوم واردنشــدن تکنولوژیهای جديد در بخش ساختوســاز به کشور اســت.ترکان ادامه داد: درحالحاضر 35 درصد پرت حرارتی ســاختمانها تنها از طريق پنجرههاســت که بايد تأسيســات ساختمانی برای کاهش مصرف انرژی را جدیتر بگيريم.وی با مقايســه ميزان مصرف انرژی در ايران و ترکيه گفت: براساس شاخص شدت انرژی، ميــزان مصرف انــرژی بــرای توليد هزار دلار اســت و با اين نســبت مشــخص میشــود که چقدر انرژی مصرف میکنيم تا چقدر توليد داشــته باشيم.مشاور رئيسجمهوری افــزود: درحالحاضر توليد ناخالص ملــی ايــران 400 ميليارد دلار اســت و توليد ناخالص ملی ترکيه هــزار ميليارد دلار. به عبــارت ديگر توليد ناخالــص ملی ترکيه بيش از دو برابر ايران اســت؛ اما نصف انرژیای که ما برای توليد استفاده میکنيم، در کشور ترکيه مصرف میشود.دبير شورایعالی مناطق آزاد با بيان اينکه برای اصلاح مصرف انرژی در کشــور میتوان يک کســب و کار بسيار بزرگ را راهاندازی کرد، اظهار کــرد: در تمام دنيا شــرکتهای خدمات انرژی مشغول به کار هستند و اين يک کسبوکار بسيار بزرگ است که از بودجه عمومی کشور هم استفاده نمیکند و از محل صرفهجويی در مصــرف انرژی درآمد خود را به دســت میآورد.ترکان همچنين با تأکيد بر اينکه نگذاريد ســازمان نظام مهندسی ســاختمان و قانون نظام مهندســی و کنترل ســاختمان به يــک اتحاديه صنفی کوچک تبديل شــود، گفت: هر قانون و مصوبه جديد بايد با تکيه بر قانون مادر نظام مهندسی و کنترل ساختمان تعريف و تصويب شــود.همچنين در ادامه اين مراســم فرجالله رجبی با بيان اينکه کشــورمان با بحران کمآبی مواجه است، گفت: درحالیکه بررسی توزيع آب يک کار مهندســی است؛ اما امروز سياسيون درباره توزيــع آب تصميم میگيرنــد و همين يکی از اشکالات بزرگ اســت.وی با اشاره به تعداد خانههای خالی در کشور اظهار کرد: درحالحاضر چهارميليونو 500 هــزار خانه خالــی و خانه دوم در کشــور وجود دارد؛ امــا هيچکس نتوانســته پلی ميــان خريداران و فروشــندگان خانههای خالی ايجاد کند و معتقدم اگر مهندســان وارد اين موضوع شوند، میتوانند عملکرد موفقی داشته باشند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.