گردش پتروشيمي ايران از چين

Shargh - - اقتصاد -

فارس:

در شرايطي که هنوز مشکلات صادرات محصولات پتروشــيمي بــه چين برطرف نشــده است، شرکتهاي خصوصي پتروشيمي بازارهاي جديــد اروپــا و آفريقاي جنوبي را بــراي صادرات محصولات خــود پيــدا کردهاند.اواخــر فروردين ســال جاري بود کــه يکــي از انجمنهاي صنفي صنعت پتروشــيمي ايران در نامــهاي خطاب به معاون اول رئيسجمهور رسما از ايجاد مشکلات عديده براي شرکتهاي پتروشيمي داخلي درباره صادرات محصول و انتقال پول ناشــي از آن ابراز نگراني کرد.براســاس اطلاعات رســمي شــرکت ملي صنايع پتروشــيمي مجموع توليد محصولات پتروشــيمي ايران تا پايان امسال قرار است به مرز 59 ميليــون تُن افزايش يابد کــه مطابق با برنامه تعريفشــده از اين ميزان توليد حدود 23 تا 23.5 ميليون تُن محصول پتروشيمي و فراورده پليمري ايران به بازار جهاني صادر خواهد شد.با توجه به اينکه متنوعســازي بازارهاي صادرات محصولات پتروشــيمي و پليمري ميتواند قــدرت چانهزني شــرکتهاي صادرکننده صنعت پتروشيمي ايران را افزايش دهد، مذاکرات رسمي مسئولان شرکت ملي صنايع پتروشيمي نيز براي ايجاد بازار جديد در قاره اروپا آغاز شــده است تا محصولات توليدشده پتروشــيمي ايران اگر نتوانســت به بــازار چين راه يابد، مسير خود را به سمت اروپا تغيير دهد.ظاهرا مذاکرات ايران براي اســتفاده از يکي از مهمترين و بزرگترين بنادر و هابهاي پتروشــيمي اتحاديه اروپا نتيجه داده و بندر آنتورپ بلژيک قرار اســت ميزبان محصولات پتروشــيمي توليدشده در ايران باشــد.اکثر صادرکنندگان محصولات پتروشيمي و پليمري جهان با ساخت يا اجاره انبار در «آنتورپ» اقدام به ذخيرهسازي و توزيع محصولات مختلف پتروشــيميايي در سطح کشــورهاي اتحاديه اروپا ميکننــد. به عبارت ديگر بندر آنتــورپ بزرگترين بنــدر جهان از نظــر ظرفيت ذخيرهســازي و انبار محصــولات و دومين بنــدر بزرگ اروپــا به لحاظ حجــم واردات و صادرات کالا بــوده و اولين بندر جهــان در مبــادلات المــاس به شــمار ميرود. حجم تــردد، ورود و خروج کالاهــاي مختلف در بندر آنتورپ ســالانه بــه 200 تــا 220 ميليون تُن ميرسد و در شرايط فعلي آنتورپ بزرگترين هاب محصولات پتروشيمي اروپا است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.