آنهايی که سازمان حکمرانی را مختل میکنند!

Shargh - - اقتصاد - عادل پرتوی*

اخيرا و به دنبال ســؤال شورای نگهبان از مجلس شورای اسلامی درباره توافقنامه پاريس و ضمائم آن و عودت آن به مجلس براي بررسی بيشتر اين ضمائم، بحثهايی در زمينه لزوم پيوســتن جمهوری اسلامی ايران به اين توافقنامه شــروع شــده است. علاوه بر اين اهداف مشــارکت ملی معين کشور که به INDC معروف اســت )مشــتمل بر برنامهها و سياستهای کشــور در حوزه کاهش انتشــار، انطباق و ســازگاری با تغييــرات اقليمی، نيازهای مالــی و فناوری، ميزان آسيبها و ...( نيز به چالش کشيده میشود.

بهعنــوان يکــی از کارشناســان فعــال در زمينه تغييرات آبوهوايی شاهد جلسات متعدد کارشناسی و مديريتی در سطوح مختلف ارگانهای رسمی کشور )دولــت، مجلس، شــهرداریها، مجمع تشــخيص مصلحــت نظــام و...( در جهت بررســی پتانســيل کاهش انتشار گازهای گلخانهای )که در ايران عمدتا از اقدامات بهرهوری انــرژی و جايگزينی گاز به جای سوختهای مايع حاصل میشود(، بودهام.

ادامه در صفحه 15

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.