جذب 800 ميلياردتوماني بانک توسعه صادرات از صندوق ملي

Shargh - - اقتصاد -

ايرنا:

مديرعامل بانک توسعه صادرات ايران گفت: هشت هزار ميليارد ريال سال گذشته از محل صندوق توسعه ملي سپرده ريالي جذب شد.علي صالحآبادي در نشست بررسي مشکلات و موانع صادراتي در حوزه مالي و بانکي کــه در محل اتاق بازرگاني کرمانشــاه برگزار شد، به اثرات برجام در کاهش مشکلات و رفع موانع بانک توســعه صادرات اشاره کرد و گفت: پس از برجام حســاب بلوکهشــده ما در 32 بانک جهاني فعال شد و هزينه نقل و انتقال به نسبت دوره تحريم کاهــش يافت.وي از انعقاد قــرارداد خط اعتباري به البلاد عراق به ميزان 18 ميليون يورو خبر داد و افزود: ســقف قرارداد عامليت با صندوق توسعه ملي براي اجراي طرحها 500 ميليون دلار است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.