هشدار بانک ملي نسبت به کلاهبرداريهاي پيامکي

Shargh - - اقتصاد -

بانک ملي ايران نســبت به هرگونه سوءاســتفاده افراد کلاهبردار از طريق ارســال پيامکهاي مشکوک با محتــواي دريافت جايزه هشــدار داد.بــه گزارش روابطعمومي بانــک ملي، در متن ايــن پيامک آمده اســت : «شــما به دليل پرداخت بهموقع قبض، برنده يک دستگاه تبلت شــدهايد. برای دريافت هديه خود مبلغ اعلامشده را به کارت با شماره زير واريز نماييد.» بانک ملي ايران تأکيد ميکند براي پيشگيري از هرگونه کلاهبــرداري احتمالي و متضررشــدن، هموطنان در صــورت دريافت اينگونــه پيامکهاي مشــکوک، از پاسخدادن يا هرگونه واريز وجه خودداري کنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.