تخصيص 2 هزار ميليارد ريال خط اعتباري جديد به مؤسسه کاسپين

Shargh - - اقتصاد -

رئيــس هيئتمديره مؤسســه اعتباري کاســپين اعــلام کرد: بانک مرکزي دو هــزار ميليارد ريال خط اعتبــاري جديد بــراي تعيين تکليف ســپردهگذاران تعاوني منحلشــده فرشــتگان اختصــاص داد.به گزارش تارنماي مؤسســه کاســپين، «علي نعيمي» گفت: با احتســاب دو هزار ميليارد ريال خط اعتباري جديد که از آغاز مرداد در اختيار مؤسسه کاسپين قرار گرفت، مجموع خط اعتباري تخصيص دادهشــده به اين مؤسسه به هشت هزار ميليارد ريال رسيد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.