فرماندار گفت نمیتوانم امنیت سخنرانیات را تأمین کنم

Shargh - - سياست -

غلامعلی جعفرزادهايمنآبادی با وجود اينکه در سفر است، پاسخگوی سؤالهای ما میشــود. او بهصراحت گفته علی لاريجانی، رحمانیفضلی را برای وزارت كشــور دولت يازدهم پيشــنهاد داده اســت، اما درباره اينکه لاريجانی اينبار هم بخواهد همين كار را كند، خبری ندارد.

آیا واقعا آقای لاریجانی جناب رحمانیفضلی را معرفی کرده بودند؟

معرفــی ايرادی ندارد. به احتمال زياد آقای لاريجانی ايشــان را معرفی كــرده بودند؛ اما اينکه دوباره هم بخواهند معرفــی كنند، اين را نمیدانم. درباره وزرای ضعيف راستش نمیخواهيم جای اينها در كابينه عوض شود. وزرايی كه دولت محترم را همراهی نکرده و صلاحيت ندارند، بايد از كابينه آينده حذف شوند.

فکر میکنید احتمال حضور آقای رحمانیفضلی در صداوسیما وجود دارد؟

درباره اينکه ايشان بنا دارند آنجا بروند يا نروند، اطلاع دقيقی ندارم. اما نمیتوانيم افرادی را كه كارنامهای منفی در اين دولت داشتهاند، در دولت بعدی هم بياوريم.

و اگر معرفی شوند؟

ما با كسی دشــمنی نداريم. آقای دكتر لاريجانی میتوانست و میتواند به جناب رئيسجمهوری فردی را معرفی كند. معرفیكردن افراد مشکلی ايجاد نمیكند، اما مسئوليت بعد از معرفی فرد را رئيس جمهوری میپذيرد و آن فرد بايد به شــخص رئيسجمهوری پاســخگو باشــد. عملکرد آقای رحمانیفضلی اصلا مناسب نبوده و اين مسئله برای شخص آقای روحانی خوب نيست.

خب مصداق این؟

خب يکی از مشــخصترين چيزها اينکه در حــق مينو خالقی اجحاف شــده اســت. در آن موضوع وزير كشــور خيلی كوتاه آمــد. از طرف ديگر رحمانیفضلــی در انتخابات رياســتجمهوری بســيار ضعيف عمل كرد. پيشبينیها و برايندها نشــان میداد جمعيت زيادی پای صندوق خواهند آمد و ايشان هيچ كاری نکرد تا اينکه با آن بحران روز رأیدادن مواجه شديم. ايشان ترسيدند و میتوانستند 1٢ شب به بعد در را ببندند و رأیگيری انجام شود كه اين كار را هم نکردند.

در موضوع انتصاب فرمانداران و اســتانداران هم، شــما با مسئله خاصی مواجه شدید؟

انتصاب فرمانداران و استانداران بسيار ضعيف بود. رئيس ستاد مردمی آقای روحانی در گيلان بودم. در شــهری رفتم تا ســخنرانی كنم و فرماندار آنجــا به من گفت نمیتوانم امنيت شــما را تأمين كنــم. خب اگر فرماندار نتواند امنيت ســخنرانی نماينده را تأمين كند، چه كسی قرار است بانی اين كار باشد؟!

بهعنوان نایبرئیس فراکســیون ولاییون از ســطح روابط ایشان با فراکسیون راضی بودید؟

خير، ارتباط و تعامل ضعيف است و نارضايتیها بسيار. ما به وزير كشوری نياز داريم كه بتواند با خودسریها مقابله كند. كارنامه آقای رحمانیفضلی در برخورد با خودسریها كارنامه موفقی نيست و بسيار ضعيف بوده است.

نظرتان درباره واکنش اخیر آقای رحمانیفضلی که گفتهاند نه آقای روحانی باجبده است و نه لاریحانی باجبگیر، چیست؟

آقای لاريجانی پيشــنهاد كرد و آقای روحانی هم به نظريه رسيد. شايد آن روز فکــر میكــرد رحمانیفضلی فرد توانمندی اســت، اما حالا تجربه عملی حضور ايشان چيز ديگری میگويد و نشان از ضعف در عملکرد دارد. خلاصه كلام، با تفاســيری كه گفته شد، در ادامه كار سختی داريم و نياز به اين داريم كه وزير كشوری داشته باشيم كه با خودسریها و دولت در سايه بهجد مخالفت و از دولت آقای روحانی حمايت كند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.