9 سال پيش در چنين روزي...

Shargh - - سياست -

لنکراني، وزير بهداشــت: خطر نفوذ غيرخوديها در تشکلهاي ارزشي جدي است

آنــگلا مركل، صدراعظــم آلمان: ايــران نبايد در ايجاد دودستگي ميان 1+5 موفق شود

رئيس كل بانك مركزي: تحريم ايران بر مشکلات اقتصادي جهان ميافزايد

منصور صادقي، نماينده ايران در ســازمان ملل: اســرائيل براي آزادي ديپلماتهاي ايراني بايد تحت فشار قرار گيرد

حاجيبابايي، عضو هيئترئيسه مجلس خبر داد: سه وزير پيشنهادي رئيسجمهور يکشنبه به مجلس معرفي ميشوند

وزير امور خارجه مصر: حملــه به ايران، اقتصاد جهاني را نابود ميكند

مجيد انصــاري دبير اجرائي مجمــع روحانيون مبارز: سوءمديريت دليل اصلي خاموشيها

قابل، رئيس دفتر نظارت شــوراي نگهبان قزوين: اســتان ما حياط خلــوت گروههاي سياســي تهران اســت و هركس در تهران جايي براي سخنانش پيدا نميكند به قزوين ميآيد

برنــده جايزه نوبل: بعد از نوشــتن آن نامه آقاي احمدينژاد به فرمانده نيــروي انتظامي براي تأمين امنيت من داد، ديگر هيــچ تهديدي اعم از نامه و ... دريافت نکردهام

علي تاجرنيا: خاتمي عامل اجماع اصلاحطلبان است

ســخنگوي جمعيت آبادگران جوان: طرح 5+6 خوب نبود با باندبازي نميتوان كشور را اداره كرد

احمدينژاد: آمريکا با ادعاهاي بيربط گام مثبت خود را خراب نکند

ســعيدلو، معاون اجرائي احمدينــژاد: عدهاي ناآگاهانه با جنگ رواني همراه ميشوند

ميقاني، فرمانده نيــروي هوايي ارتش: امنيت در سايه ارتقاي رزمي و قدرت دفاعي ميسر ميشود

لنکراني، وزير بهداشــت: دشــمن به دنبال تغيير ماهيت انقلاب اسلامي است

تقوي، رئيس شــورايعالي سياستگذاري ائمه جمعه: تريبون نماز جمعه به حزب و جناح خاصي تعلق ندارد

داودي معــاوناول احمدينــژاد خبــر داد: نيروگاههــاي نيمهتمام به بخــش خصوصي واگذار ميشود

كرميراد، عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي: ايران تجربه خوبي از عملکرد گذشته آمريکا ندارد

رئيس مجمع تشــخيص مصلحت نظام: انتقال نمازجمعه به مصلاي تهران براي مردم مناســبتر است

حســين موســويتبريزي: رعايتنکردن اخلاق، براي فريب مردم است

موسيالرضا ثروتي، نماينده مجلس: جابهجايي بيش از حد مديران به صلاح كشور نيست

اطاعت، عضو شوراي مركزي حزب اعتماد ملي: بازكردن جبهههاي مختلف در ديپلماســي، به سود ما نيست

مرتضي مبلــغ: در دولت نهم احزاب وارد دوران خزاني شدند

يعقوب بشــاره، دبيركل سابق شــوراي همکاري خليج فارس: سياســت ايران، دامــنزدن به بحران است

سولانا: پاســخ تهران به بسته پيشنهادي سازنده خواهد بود

ايران در نشست شــوراي امنيت خواستار آزادي چهار ديپلمات ايراني شد

حاجيبابايي، يك عضو هيئترئيسه مجلس خبر داد: صمصامي براي اقتصاد، هاشــمي براي كشور و بهبهاني براي راه

متکي، وزير خارجه: ايران و روســيه سفيد داراي منافع و نگرانيهاي مشترك هستند

آيتالله هاشميرفسنجاني: مسئله سرنوشت ديپلمات ربودهشــده هميشه مورد نظر نظام بوده و پيگيري اين امر توسط كميته مردمي بسيار خوب و زنده نگهداشتن ياد اين فرزندان انقلاب ضروري است

مظاهــري، رئيس كل بانك مركــزي: تحريمهاي آمريکا عليه ايران بر مشکلات مالي جهان ميافزايد

قضــاوي، قائممقــام بانــك مركــزي: تغيير در ارزشگذاري پول ملي يکي از محورهاي طرح تحول اقتصادي است

احمدينژاد: بيداري و ايستادگي ملت ايران باعث هوشياري و مقاومت ديگر ملتها شد

قائممقــام بانــک مركــزي خبر داد: اســتفاده از اســکناس درشــت در كوتاهمدت و حــذف صفر از اسکناس در ميانمدت اجرا ميشود

آيتالله هاشميرفسنجاني: حضور گسترده مردم در نماز جمعه نمايش اقتدار نظام است

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.