وکيل متهم ردیف دششومیمن:ج لتساهدبادگعاهيتجدیتدنظدروتهمگااننفتهی موکلم مخفی نبود

Shargh - - سياست -

ایرنا: جلســه ششــم دادگاه متهمان رديف دوم و سوم پرونده نفتی روز گذشــته با پايان دفاعيات متهم رديف دوم، وکلای مدافــع او و قرائــت کيفرخواســت متهم رديف سوم از سوي نماينده دادستان برگزار شد.

قاضی مقيســه رئيس شــعبه 2٨ دادگاه انقلاب در ابتدای جلســه از «م. ش» متهم رديف دوم خواست با حضور در جايگاه آخرين دفاعيات خود را انجام دهد.

«م. ش»: امروز کلام آخر را میگويم و درخواســت دارم کــه دادگاه غيرعلنــی برگزار شــود. در طول اين جلسات همواره سعی کردم با دلايل و سند شفافسازی کنم. هلدينگ ســورينت با تهيه اسنادی ناشيانه بنده را گرفتار کرده است، حالا که فرصتی با کمک قوه قضائيه و دادســتان تهران فراهم شده اســت اميدوارم زوايای پنهان پرونده آشــکار شــود و بهطور خصوصی آماده ارائه توضيحات هســتم. روز گذشــته نماينده دادستان گفتــه بود برای من، 2.٦ ميليارد دلار پولی نيســت. اين مطلب درســت نيســت و برايم 2٦0 هزار دلار هم پول زيادی است. خودم چند سال در مناطق محروم زندگی کــردم و درد مردم اين مناطــق را بهخوبی میدانم. در اين چند روز تهمتهايی به من زده شد.

قاضی: بر چه اساس میگوييد به شما تهمت زدند؟ اعمالی را برای رســيدن به مطامع دنيوی انجام داديد و بلاهايی را ســر اين نظام آورديد و آنچه ديروز نماينده دادستان قرائت کرد، اقارير خود شما بود. شما با عنوان خدمت به نظام اسلامی، يکميلياردو 200 ميليون يورو و همچنين پول 10 کشتی را مفقود کرديد.

«م. ش»: طبق اسناد مشخص است که يکميلياردو 200 ميليون يورو به صرافی سفير آلتين رفته است و من حاضرم در رديابی پول کمک کنم. کيفرخواست صادره وحی منزل نيست. يکسره کيفرخواست را اصل بر اثبات محکوميت قلمداد میکنيد درحالیکه در کيفرخواست با وقايع، گزينشــی برخورد و مصادره به مطلوب شــده اســت. هدفم از ورود به کشــور خدمت بــود. جزء به جــزء کارهايم را با مقامات امنيتی در ميان گذاشــتم و بــا تأييد آنها اقــدام کردم، اما جالب اينجاســت که به همکارینکردن متهم میشوم. درحالیکه میتوانستم اونور اير را بفروشم و خود و نسل بعدم را بيمه کنم.

متهم رديــف دوم پرونده نفتی در پايــان دفاعيات خود براســاس اصل ٥٦ قانون اساســی تقاضای حکم عادلانه کرد و سپس بهمن افشار يکی از وکلای مدافع اين متهم بــرای دفاع از او در برابــر اتهامات وارده در جايگاه حاضر شد.

وکیــل «م. ش»: بنــد پ مــاده 3٥9 قانــون آيين دادرســی کيفری مبنی بر ترتيب و نحوه رســيدگی در دادگاه در ايــن دادگاه رعايــت نشــد و درحالحاضــر نمیدانم شکات اصلا شکايتی دارند يا نه.

قاضی: مثــل اينکه وقتــی آقای مهــدوی نماينده شرکت نفت شــکايت و ادعای خود را مطرح و در اين زمينــه مطالب مفصلی را بيان میکردند، شــما خواب بوديد يا در دادگاه حضور نداشــتيد. شما به موکل خود گفتيد که دادگاه را کش بدهد. تشکيل پرونده بر مبنای شــکايت تأمين اجتماعی، شــرکت نفت و ساير وکلای محتــرم حاضر در جلســه دادگاه بوده اســت، بنابراين در محدوده کيفرخواســت صحبت کنيد و در مورد اين مطلبی که گفتيد، بنده ايراد اساسی نمیبينم.

وکیل «م. ش»: در پنج جلســه گذشته مدام حرف موکل من قطع میشد و نماينده دادستان کيفرخواست را قرائت میکرد.

قاضــی: بنــده از نماينــده دادســتان خواســتم کيفرخواســت را قرائــت کنــد و او اظهــارات و اقارير «م. ش» را بيــان میکرد که ايرادی نــدارد. اگر من در مقام قاضی با متهم دهن به دهن شــوم و زياد ســؤال بپرســم میگوينــد قاضی متهم را تحقيــر میکند؛ اين دادگاه علنی اســت و پرســشهای بنده بيشــتر برای روشنشــدن قضيه و صدور حکم اســت چون فردای قيامت بايد جوابگوی اعمالم باشم.

وکیــل «م. ش»: به هيــچ عنوان تابعيــت دوگانه موکلــم مخفی نبــوده؛ پس اين باعث نمیشــود او را فردی بيگانه و انگليســی بدانيم؛ چون ارتباط موکلم با ايران قطع نبوده و همواره در راستای اهداف نظام قدم برداشته است و در اين پنج جلسه دادگاه تمام مطالب را با صداقت بيان کرده است. در سالهای تحريم، نفت فروخته میشــد و به چيــن و هند میرفت و پول آن را پس نمیدادنــد و مجبورمان میکردنــد کالای بنجل به کشــور بياوريم و طبق اظهارات و براساس پولهای ردوبدلشــده خيلــی از نهادهای نظامــی و انتظامی میخواســتند با فروش نفت بودجه خود را تأمين کنند. شــرکت اونور اير ٥2 هواپيما داشت، شش فروند از اين هواپيماها که در کشــور ماست، ملکيتی است و مابقی اســتيجاری بوده اســت و سه شــرکت تابعه در بحث تعميرات به ما احتياج داشتند.

قاضی: اين مســائل به ما ربطی ندارد، آيا مسئولان نظام میخواستند پول برای خريد هواپيما صرف شود؟ يا هتل ســاخته شــود؟ ما میگوييم پول در جای خود خرج نشده است. اين پول بايد در توسعه پارس جنوبی و مــواردی که نظام نياز داشــت )آذوقــه و توليد کار( صرف میشد. از اونور اير دفاع نکنيد و توجيه نکنيد که قــرار بوده از طريق اونور اير پول را بياورند، پول نفت را بردهاند، هواپيمای خصوصی خريدهاند و بقيه آن نيز در دست ايادیشان است.

وکیل «م. ش»: شــما درست میگوييد، بحث اونور اير ربطی به ما ندارد، بنده از اين جهت که شــما گفتيد چرا پول برنگشــته اســت، عرض کردم. بابک زنجانی میتوانســت از هــر منبعــی پــول را پرداخــت کند و همانطور کــه در ايميل خود به صورت دقيق میگويد که شــما به پول نفت چه کار داريد مــن آن را از منابع

ديگر میدهــم؛ بنابراين زنجانی منابع ديگری داشــته است.

نماینده دادســتان: خريد برخی اقــلام از پول بانک الــف بوده و ايشــان از جيــب مبارک خــرج نکردهاند، زنجانی جای دفاع ندارد.

قاضــی: زنجانی محکوم شــد و حکــم آن قطعی است، از موکل خود دفاع کنيد.

وکیل «م. ش»: تمامی اشــخاصی که بر اين قضيه نظارت داشــتند وقتی بابک زنجانی برگشت، او را تحت تعقيب قرار ندادند.

قاضی: مســئولان در غفلت تمام به سر میبردند و در اينکه کوتاهی کردهاند، شــکی نيســت. آنها اعتماد کامل داشــتند و موکل شــما و زنجانی با وعده و وعيد مسئولان را فريب دادند.

وکیــل «م. ش»: وزرا، هيــچگاه مــوکل مــن را نمیشناختند، مسئولان عالیرتبه مملکت در اين قضيه نقش داشتند.

قاضی: اين اظهارات ادعای شماســت. موکل شما در جريان غــارت بيتالمال قرار داشــته و علم به اين موضوع داشــته است. میتوانســت همانجا که از اين موضوع اطــلاع پيدا کرد، خداحافظی کند، اما پولها را صرف اونور اير کرده و به غارت ادامه داده است.

وکیــل «م. ش»: در صورتجلســه ذکر شــود که شکات بانک مسکن و ســازمان تأمين اجتماعی نسبت به موکل من هيچ ادعايی ندارند، البته اگر ادعايی دارند مطرح کنند. قاضی: اين سؤال بیمورد است.

نماینده شــرکت نفت: اگر متهم قصــدی از اعمال مجرمانه خود نداشته است، پس چرا پول را به حساب شرکت نفت نريخته است؟

وکیل «م. ش»: دليل اين کار اين اســت که موکل من طرف حساب شرکت نفت نبوده بلکه آقای زنجانی طرف حســاب شرکت نفت بوده است. متأسفانه در اين دادگاه قوانين تجارت بينالمللی مورد توجه قرار نمیگيرد. در تجارت بينالمللی عموما اشخاص حقيقی حضور ندارند بلکه اشــخاص حقوقی وارد معامله میشــوند و بايد پاسخگو باشند. متأسفانه کارشناسی و حسابرسی دقيق ضعف اصلی اين پرونده اســت؛ بايد حسابرسی شرکت هلدينگ مجددا بررســی شــود. در اينجا قاضی مقيسه پايان ششمين جلسه رسيدگی را اعلام کرد و گفت جلسه بعدی هفتم مرداد برگزار و در آن دفاعيات وکلای متهم رديف دوم اخذ خواهد شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.