تأکيد بر ضرورت تحقق خواسته 24ميليوني

Shargh - - سياست -

محمود صادقي نماينده مردم تهران و عضو هيئترئيسه فراکســيون اميد مجلس، با بيان اينکه به تغييرات کابينه دوم روحاني خوشبين نيستم، بر لــزوم تغيير برخي از وزرا از جمله وزير کشــور، وزير علــوم و وزير کار تأکيد کرد. بــه گفته او «به هر حال بــا برخوردهايي که در وزارت علــوم صورت گرفت و اوج آن، اســتيضاح آقاي فرجيدانــا بود، نهايتا به وضعيت فعلي رســيديم و بعد از معرفي آقاي دکتر فرهــادي، افولي در حرکت آموزش عالي مشــاهده شــد. بنابراين به طور مشــخص اعلام کرديم که در اين زمينه نيازمند تغيير و تقويت هســتيم. ما شاهد بوديم که با تشکيل ستاد دانشگاهيان به رياست دکتر فرجيدانا، موجي از اميد بين دانشگاهيان ايجاد شد و مجموعههــاي دانشــجويي و دانشــگاهي با اميد تحول در اين حوزه، نقش بســيار فعالي در انتخابات 96 ايفا کردنــد و نبايد اين اميد ايجادشــده به يأس بينجامد». اين عضو فراکســيون اميد مجلس درباره حوزه کار و رفاه اجتماعــي نيز گفت: «در وزارت کار هم برداشت عمومي من اين است که نياز به اصلاح جديتري داريم. در مجموع برآورد من اين است که رضايت نســبي وجود ندارد. اگرچــه آقاي ربيعي در برخي از حوزهها موفقيتهايي داشــته، اما با توجه به ظرفيتهاي بالايي که اين مجموعه دارد، مديريت بهينه منابع صورت نگرفته است. البته اين برداشت من اســت و فضاي عمومي مجلس اينطور نشــان ميدهد که خيلي از دوســتان نيز در اين مورد با من همعقيده هستند». صادقي همچنين افزود: «درباره جهــت اين تغييــرات خيلي خوشبين نيســتم. زيرا براساس قرائن و اطلاعات غيررسمي که به ما رسيده، شايد به لحاظ برخي مناسبات آقاي رئيسجمهور با اشخاص و شايد هم به دليل برخي محدوديتهايي کــه دارنــد، تا اين لحظــه خبرهاي خوبــي مبني بر تغييرات همســو با خواســته 24ميليونــي مردم به گوش نميرسد و من به اوضاع خوشبين نيستم».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.