اسرائیل دوربینبهاری پی مشرفدتهارارجایگسزیانبگیتقهای فلزیاب کرد

Shargh - - جهان -

اســرائیل بالاخره به برداشتن گیتهای ردیابی فلز از ورودی مســجدالاقصی تن داد، اما دوربینهای نظارتی پیشرفتهتری را جایگزین آنها کرد. کابینه بنیامین نتانیاهو پــس از دومین جلســهاش در روز دوشــنبه درنهایت با برداشــتن این گیتها موافقت کرد، اما روز گذشته شیخ ناجح بکیــرات، مدیر مســجدالاقصی، گفت این حرکت پاســخگوی مطالبات عبادتکنندگان مســلمان نیست، چراکه دوربینهای امنیتی همچنان برقرارند. شــیخ رائد صالــح، یکی دیگر از مقامات مســجدالاقصی هم گفته فلســطینیها وضعیت کنونی را هرگز نمیپذیرند، مگر اینکه همه چیزهایی که بعد از ۱4 جولای اضافه شــده است، برداشته شود: «آنها مثل خفاش، شبهنگام و در دل تاریکی این کار را انجام دادهاند )برداشــتن گیتها( خدا میداند فردا صبح چه اتفاقی میافتد.»

ظاهرا برداشتن گیتها بخشــی از توافق نمایندگان اســرائیلی با مقامات اردن اســت، چراکه ساعاتی بعد از بازگشــت کارکنــان ســفارت اســرائیل از اردن انجام شــد. بااینحال رســانههای اســرائیلی به نقــل از دفتر نخســتوزیری گزارشهای مبنی بر درخواســت اردن درباره برچیدن این دســتگاهها در قبــال آزادی محافظ اسرائیلی را رد کردهاند، اما بعضی منابع این دو اتفاق را مرتبط دانستهاند. هفته گذشته نیز نمایندگان اسرائیلی و مقامات اردنی باهم دیدار کردند، اما این دیدار بینتیجه ماند، چراکه براســاس گزارشها دولت اردن درخواست اســرائیل را مبنی بر نصب دوربینهــای امنیتی بهجای گیتهــا، رد کرده بود. حالا بهنظر میرســد با بالاگرفتن تنشها، اردن به این خواســت اســرائیل تن داده است. آنطورکــه در بیانیــه دفتر بنیامین نتانیاهــو آمده، رژیم اســرائیل با توصیــه نهادهــای امنیتی بــرای اقدامات امنیتی مبتنی بر فناوری پیشــرفته و ســایر اقدامات لازم بهجای گیتهای ردیابــی فلزی موافقت کرده تا امنیت بازدیدکننــدگان و عبادتکننــدگان در این منطقه حفظ شود. در این بیانیه همچنین آمده طبق این برنامه، حضور نیروهــای پلیس اســرائیل در حوالی ایــن مرکز مقدس تقویت میشــود. رسانههای اســرائیلی پیشتر گزارش داده بودند دوربینهای پیشــرفته با قابلیت تشــخیص اشیاي مخفی، یکی از جایگزینهای گیتهای نصبشده در ورودی مسجدالاقصی خواهند بود.

همزمان بنیاد وقف اردن که مدیریت مسجدالاقصی را بر عهده دارد، کماکان از مســلمانان خواسته از ورود به ایــن مکان مذهبی خــودداری کنند. وقــف گفته تا ارزیابــی «کمیته فنی» این بنیاد از مســجد و بازگشــت وضعیــت به قبــل از ۱4 جولای، از رفتــن به این مکان خودداری کنند.

این در حالی است که فرستاده سازمان ملل در امور خاورمیانه اخطار داده تنشها بر سر این مکان مقدس در بیتالمقدس باید تا روز جمعه پایان یابد؛ در غیر این صورت خطر سرایت بحران به «ورای مرزهای» بخش قدیمی بیتالمقدس وجــود دارد. نیکای مادنف هر دو طرف را بــه یافتن راهحلی فوری برای بحران جاری ترغیب کرده اســت. تنشها بعد از آن بالا گرفت که دو پلیس اســرائیلی روز ۱4 جولای کشته شدند و اسرائیل در واکنش، در آنجا دســتگاههایي امنیتی برای ردیابی فلز نصــب کرد، اما این اقدام با اعتراض فلســطینیها روبهرو شد. همزمان تشکیات خودگردان فلسطین روز گذشته گفت اسرائیل مســئول کامل حمله به الاقصی و تغییــر نشــانههای مذهبی اورشــلیم اســت. رامی حمدالله، نخستوزیر فلسطین، در این زمنیه گفت: «ما حق تاریخی و مذهبی خود بر مســجدالاقصی را تأیید میکنیم و هشــدار میدهیم که اشغال اسرائیل تاشی است برای طفرهرفتن از صلح.»

با وجود برداشتن گیتها، تنش در این منطقه ادامه دارد و به گفته گزارشــگر الجزیره صدها فلســطینی در اعتراض به نصب دوربینهای امنیتی در مسجدالاقصی تجمع کردند. بــر پایه این گــزارش بولدوزها هم برای نصب کابل دوربینهای فوقپیشــرفته در محل حضور دارنــد. آنطورکــه در بیانیه دفتر نتانیاهــو آمده، رژیم اســرائیل برای تجهیزات جدید و افسران پلیسی که در ایــن محل حضور دارند چیزی حــدود ۲۸ میلیون دلار اختصاص داده است. روز جمعه، ۲۱ جولای، همزمان با تظاهرات هزاران نفر در بیتالمقدس شرقی و کرانه باختری، سه فلســطینی در درگیری با نیروهای امنیتی اسرائیل کشته شدند. ساعاتی بعد یک فلسطینی که در کرانه غربی وارد خانهای در یک شــهرک یهودینشین شــده بود، سه غیرنظامی اســرائیلی را کشت و یک نفر دیگر را زخمی کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.