شهادت داماد ترامپ در جلسه تحقیق سنا

Shargh - - جهان -

جلســه کمیته اطاعاتی سنا به منظور بررسی اتهام تبانی «جرد کوشنر»، داماد «دونالد ترامپ» رئیسجمهوری آمریکا با افراد وابســته به دولت روســیه قبل از انتخابات ریاستجمهوری آمریکا، پشــت درهــای بســته برگزار شــد. بــه گزارش بیبیســی، دامــاد رئیسجمهور آمریــکا پس از خروج از جلســه ســنا گفت: «تمــام کارهای من درســت بودند و در چارچوب رونــد عادی کارزار انتخاباتی صورت گرفتند .»

جلســه کمیته اطاعاتی سنا به منظور بررسی اتهام تبانی کوشنر با افراد وابسته به دولت روسیه قبل از انتخابات ریاســتجمهوری، روز گذشته و پشت درهای بسته برگزار شد.

کوشــنر در سخنانی در محل کاخ سفید بعد از جلســه کمیته اطاعاتی ســنا گفت در این جلسه «کاما شفاف بوده» و «تمام اطاعات درخواستی را ارئه کرده است». داماد دونالد ترامپ تأکید کرد: «بگذارید کاما روشــن بگویم. من با روسیه تبانی نکــردم. هیچکس دیگر را هم در تیــم انتخاباتی )دونالد ترامپ( نمیشناســم کــه این کار را کرده باشد. من هیچ رفتار نامناسبی انجام ندادم.»

او امــروز نیز بایــد برای ادای شــهادت درباره اقدامات خود قبل از انتخابات ریاســتجمهوری، در مقابــل کمیته تحقیق مجلــس نمایندگان هم حاضر شود.

او پیش از برگزاری جلســه سنا تأکید کرده بود تماس «غیرمعقولی» با مقامهای روســی نداشته و بــرای فعالیتهــای اقتصادی خــود به «منابع مالی روســی» تکیه نکرده اســت. سنا و مجلس نماینــدگان آمریکا، بــه طور مشــترک تحقیقاتی را درباره اتهامات مطرحشــده علیه کوشــنر آغاز کردهاند.

کوشنر ۳۶ساله در تب و تاب مبارزات انتخابات ریاســتجمهوری این کشــور در ســال گذشــته، مدیریت اســتراتژی تبلیغات دیجیتــال را برعهده داشت. حدود دو ماه پیش، روزنامههای آمریکایی واشنگتنپست و نیویورکتایمز مدعی تماس داماد دونالد ترامپ با دولت روسیه شده بودند.

از جمله ادعاهای مطرحشــده این بود که در ماه دسامبر ۲۰۱۶، جرد کوشنر از سرگی کیسلیاک، ســفیر روســیه در آمریکا خواســته بود یک خط ارتباطــی محرمانه بــرای ارتباط بــا کاخ کرملین برقرار کند.

بر این اســاس، این خط تماس محرمانه برای مذاکره درباره سوریه و ســایر سیاستها پیشنهاد شده بود. روزنامه نیویورکتایمز البته همان موقع نوشــته بود که چنین خط ارتباطــیاي، در عمل شکل نگرفته است. در پاسخ، وکای کوشنر اعام کردند موکلشــان آماده اســت تا اطاعات مربوط به دیدار با آقای کیســلیاک را در اختیار نمایندگان کنگره آمریــکا بگــذارد. آنها درعینحــال گفتند کوشنر تماسهای تلفنی با کیسلیاک در حد فاصل ماههای آوریل تا نوامبر )پیش از برگزاری انتخابات آمریکا( را به یاد نمیآورد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.