آمریکا به اوکراین سلاح میفرستد

Shargh - - جهان -

فرستاده ویژه جدید آمریکا در اوکراین میگوید واشــنگتن فعالانه در حال بررســی گزینه ارسال ســاح برای کمک به اوکراین در نبرد با شورشیان مــورد حمایت روســیه اســت . «کــرت ولکر » به بیبیســی گفت مســلحکردن نیروهــای دولتی اوکراین ممکن اســت باعث تجدید نظر مسکو در رویکردش شــود. او همچنین گفت فکر نمیکند این اقدامی تحریکآمیز علیه روسیه باشد.

ولکــر ادامــه داد: «ســاحهای تدافعی مثا برای زدن تانکها بــه جلوگیری از تهدید اوکراین از ســوي روســیه کمک خواهد کــرد». او اضافه کــرد : «تأکید ميکنم که قصــد من پیشبینی قدم بعدی ما نیســت، این موضوع مباحثات بیشــتر و تصمیمگیریهای بعدی است، اما فکر میکنم این اســتدلال که باعث تحریک روسیه یا جسورشدن اوکراین خواهد شد، درک وارونه قضیه است.»

او گفــت موفقیــت در ایجاد صلح در شــرق اوکرایــن نیازمند یــک دیالوگ اســتراتژیک تازه با روسیه است.

توافق با روسیه

در همیــن حال، دولت آلمــان میگوید برلین، پاریس، مسکو و کییف بر سر شماری از «اقدامات فوری» برای ایجاد آتشبس در شــرق اوکراین به توافق رســیدهاند. این اقدامات قرار است در پیوند با تعهــدات مربوط به مذاکرات مینســک صورت گیرد.

برلیــن در ســاعات پایانی دوشنبهشــب اعام کرد گروه موسوم به «نورماندی»، خواستار برپایی فوری آتشبس از ســوی همــه طرفهای درگیر در شــرق اوکراین، مرکز نبرد میــان جداییطلبان مورد حمایت روســیه و نیروهای دولتی اوکراین، شــده اســت. بیانیه مربوط به این موضوع پس از دو ســاعت گفتوگوی تلفنی میان رهبران چهار کشور آلمان، فرانسه، اوکراین و روسیه منتشر شده است. در این بیانیه گفته شده جلوگیری از درگیری میان ارتش اوکراین و شــبهنظامیان حامی روسیه و نیز پاکســازی منطقه از جنگافزارهای سنگین، در اولویت قــرار دارند. هنوز جزئیات بیشــتری از مذاکرات منتشر نشده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.