انتشار فهرست «تروریستی» مرتبط با قطر از سوی ریاض

Shargh - - جهان -

عربســتان و متحدانــش بــا انتشــار فهرســت «تروریســتی» تــازهای اعــام کردهاند کــه ۱۸ فرد و نهاد منــدرج در این فهرســت با قطــر در ارتباطاند. آنهــا از قطــر خواســتهاند، گروههای تروریســتی و افــراد مرتبــط را مورد پیگــرد قرار دهد. بــه گزارش دویچهوله، به گفته عربســتان، امــارات متحد عربی، مصر و بحریــن، این ۱۸ فرد و ســازمان با قطر ارتباط دارند. این فهرســت در حالی منتشر میشود که فشار بینالمللی برای مصالحه این کشــورها با قطر بیشتر شده است. عربســتان و متحدانش میگویند، ۹ نهاد و ۹ فرد بهعنوان «تروریســت» به صورت «مستقیم یا غیرمستقیم با مقامهای قطر » در ارتباط هستند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.