توضیح عمار حکیم درباره اهداف حزب جدیدش

Shargh - - جهان -

عمــار الحکیــم روز دوشــنبه از تأســیس جریان «حکمــت ملی» خبر داد. این اقدام بعد از آن صورت گرفــت که یک منبــع آگاه اعام کرد عمــار الحکیم، مجلس اعا را ترک کرده و یک جریان سیاســی جدید تشــکیل داده اســت. او اعام کرد که جریان حکمت ملی فعالیت سیاسی را در چارچوب روند دموکراسی و آزادی جامعه انجام میدهد و با همگان اما با افکار و چارچوبهای جدیــد، همکاری خواهد کرد. حکیم گفت: عراق ۲۰۱۷ با عراق ۲۰۰۳ فرق دارد و گروههای سیاســی فعال باید به این تفاوت توجه داشته باشند. ما ایمان داریم که مســائل بزرگ امتمان باید از طریق توافق کشورهای دوســت صورت گیرد. ما همواره از کسانی هستیم که خواهان مذاکره و تفاهم هستند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.