گمانهزنیها از تدارک کرهشمالی برای آزمایش جدید

Shargh - - جهان -

گمانهزنیها درباره زمینهچینی کرهشمالی برای انجام یک آزمایش موشــکی جدیــد افزایش یافته اســت. رســانههای آمریکایی و کرهجنوبی به نقل از مقامهای نظامــی و اطاعاتی گزارش دادند که خودروهای حامل تجهیزات پرتاب فعالیت خود را آغاز کردهاند. به گزارش ایســنا، بهنقل از خبرگزاری فرانسه، این آزمایش که مقامهای واشنگتن و سئول نگران هستند یک موشک بالستیک قارهپیمای دیگر باشد، ممکن اســت همزمان با شصتوچهارمین ســالروز پایــان جنــگ کــره در ۲۷ جــولای کــه پیونگیانگ از آن بهعنوان «روز پیروزی » یاد میکند، آزمایششود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.