پیشنهاد ناتو برای میانجیگری میان آلمان و ترکیه

Shargh - - جهان -

دبیرکل ناتو پیشــنهاد مصالحه بــرای پایانیافتن بنبســت در روابط ترکیه و آلمــان را داد. به گزارش ایســنا، به نقل از خبرگزاری رویترز، ینس استولتنبرگ، دبیرکل ناتو، در راســتای کاهــش تنشها میان برلین و آنــکارا پیشــنهاد داده اســت که دیداری از ســوی قانونگــذاران آلمانــی با ســربازان این کشــور که در پایگاه هوایی ترکیه مســتقر هســتند، انجام گیرد. در همین راستا، پیرس کازالت، سخنگوی ناتو، اعام کرد: دبیرکل این ائتاف پیشــنهاد داده اســت که مقدمات بازدید نمایندگان پارلمان آلمان از پایگاه هوایی قونیه را در چارچوب ناتو فراهم کند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.