تصرف یک مرکز دیگر در افغانستان از سوی طالبان

Shargh - - جهان -

یــک عضو شــورای ولایتی پکتیا در جنوبشــرق افغانســتان گفت که مرکز بخــش «جانیخیل» این ولایت به دســت گروه طالبان افتاده است. به گزارش ایسنا، تاجمحمد منگل به بیبیسی گفت که نیروهای امنیتــی تا حــدود یککیلومتــری مرکــز این بخش عقبنشــینی کردهاند. ذبیحالله مجاهد، ســخنگوی گروه طالبان، هم با انتشار اطاعیهای در حساب توییتر خود گفته که نیروهای این گروه صبح روز سهشنبه این منطقه را به صورت کامل به تصرف خود درآوردند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.