ساکت باش!

Shargh - - جهان -

دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، در مراســمی به هنگام گرفتــن عکس یادگاری بــا کارآموزان کاخ ســفید، در پاســخ به ســؤالی درباره آخرین تحولات دربــاره موضوع خدمــات درمانی در ســنای آمریکا تنها دو کلمه پاسخ داد: «ســاکت باش!». به گزارش روزنامــه ایندیپندنت، همچنین زمانی کــه از ترامپ درباره سشنز و احتمال اســتعفای او سؤال شد، روی خود را با تعجب برگرداند و گفت، قرار نیست او چنین کاری را انجام دهد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.