برگزاری همهپرسی کاتالونیا اول اکتبر

Shargh - - جهان -

رئیس منطقه کاتالونیای اســپانیا گفت: مقامهای کاتالان در هر حالت، همهپرســی استقال خود را در اول اکتبر برگزار خواهند کرد. به گزارش ایسنا، کارلس پوجدمــون، رئیــس منطقه کاتالونیــا، در گفتوگو با روزنامه فیگارو خاطرنشــان کرد: حتی در صورتی که دادگاه قانون اساسی اسپانیا برگزاری همهپرسی در این منطقه را غیرقانونی اعام کند، کاتالانها این رفراندوم را در اول اکتبر برگزار خواهند کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.