سلولِ کارلوس فوئنتس

Shargh - - ادبيات -

«کنگرهی ادبیات» رمانی اســت از سزار آیرا، نویســنده آرژانتینی معاصر، که با ترجمــه ونداد جلیلی در نشــر چشــمه منتشــر شده اســت. ترجمه فارسی این رمان با یادداشتی از روبرتو بولانیو در ســتایش ســزار آیرا و سبک نویســندگی او همراه است. بولانیو در این یادداشت ســزار آیرا را نویسندهای توصیف کــرده کــه او را نمیتوان در دستهای مشــخص جا داد. در بخشی از این یادداشــت درباره رمانهای آیرا آمده اســت: «آدم درمانده میشــود، چون وقتــی خواندن کتابــی را از آیرا شروع میکند دیگر نمیتواند زمینش بگــذارد. بهنظــر میرســد رمانهای او نظریههــای گومبروویــچ را برآورده میکند، با این فرق، فرقی اساســی، که گومبروویچ ســالار صومعهی تخیلات تجملی بود امــا آیرا راهبه یا نوآموزی از میــان کرملیهای پابرهنهی ادبیات اســت.» بولانیو در پایان این یادداشت از آیرا بهعنوان یکی از چهار نویسندهی اسپانیاییزبان برتر معاصر دوران خود یاد کرده است.

«کنگرهی ادبیات» رمانی اســت با ماجراهایی غریــب؛ رمانی که در عین ایجــاز پر از خردهروایت اســت. راوی این رمان نویســندهای است که علاوه بر ادبیات به فعالیت مخفیانه دیگری نیز مشــغول اســت. فعالیت غریب تاگســازی بــه قصد تســخیر جهان. او در راســتای این قصد جاهطلبانه و

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.