«بهزاد» بار دیگر بر صحنه

Shargh - - موسيقي - فروغ بهمنپور

مهدی بهزادپور که اهالی موسیقی او را با نام هنری «بهزاد» میشناســند، پــس از دو دهه ســکوت بــه عرصه موســیقی بازگشت. او که در سالهای میانی دهــه 50 و ابتدایــی دهه 60 با اجــرای آثاری از ســاختههای همایون خرم، اســدالله ملک، فضــلالله توکل و موید محســنی به جامعه موسیقی معرفی شد، بنا بر دلایل شخصی سالها از صحنه دور بود. این هنرمند اما امسال تصمیم گرفت با اجرای کنسرت، آنهم در زادگاه مادریاش دوباره کار موسیقی را از ســر بگیرد. بیش از ســههزار نفر از دوســتداران صدای ایــن هنرمند در دو شــب متوالی بــه اســتقبال اولین برنامــه رفتند. در ابتدای این کنســرت دلنوشتهای از این هنرمند قرائت شد. در بخشــی از آن آمده بــود: من فرزند «بم» هســتم. بــم ســرزمین آفتاب... خاستگاه صداهای ناب... صداهایی که جان داشــت... خوشعطر بود... عشق میداد و گرمی میبخشید... «داریوش رفیعی»... «کوروس ســرهنگزاده»... «ایرج بســطامی». من ســالها نبودم. یعنی سرنوشــت نخواســت که باشم. امــا در تمام این ســالها دلم با شــما بــود. روح من با مردم شــهرم بود. من هم مثل شــما جان و جوانــیام را در آن شــبِ پروحشــت لابهلای خشت و گلِ بــم گم کردم. بگذریــم. بالیدن اما در ســرزمینِ ســختِ کویر و پس از آن زندگــی در غربت چیزهــای زیادی به من آموخت کــه مهمترینش صبر بود و سختکوشی... همه سالهایی که از صحنه دور بودم اما دلم گواهی رسیدن به چنین شبی را میداد. میدانستم که قلب پر از سخاوت و رفاقت شما با من میماند. به همین خاطر امشب آمدم تا نفســی تازه کنم. میخواهم برایتان بخوانــم. برای شــما که یار هســتید و همراه... وی در پایان این نوشته شعری از سرودههای حمید مصدق را به ایرج بســطامی تقدیم کرد: قلب من و تو را/ پیونــد جاودانه مهریســت در نهان/ پیوند جاودانه ما ناگسسته باد/ تا آخرین دم از نفــس واپســین مــن/ این عهد/ بســته باد...!» بهزاد در ایــن برنامهها آثاری از ســاختههای همایــون خرم، مجید وفادار، جهانبخــش پازوکی و... را با همراهــی نوازندههای جوانِ گروه «مهربانگ» اجرا کرد. «تاب بنفشــه»، صبح سعادت، دنیا و چند قطعه دیگر که در سالهای دور با اجرای «داریوش رفیعی» و «کوروس ســرهنگزاده» به خاطره جمعی دوســتداران موسیقی ملی تبدیل شــده بــود، از تصنیفهای اجرائی این دو شب بودند. گفتنی است این تصنیفها با اســتقبال و همراهی پرشــور مردم همراه بودنــد. بهزاد در پایان، ضمن گرامیداشت جانباختگان زلزله دلخراش بــم، تصنیف گلپونهها را اجــرا کرد. خانواده ایرج بســطامی، هنرمندان کرمان و بــم، مدیران وزارت ارشاد، اســتاندار و فرماندار و نمایندگان از جملــه میهمانــان ایــن برنامههــا بودند و البتــه میهمان ویژه برنامه هم، بچههای بیسرپرســتی بودنــد که در زلزله بم خانوادهشــان را از دست داده بودنــد. تقدیر از دو چهــره فرهنگی و هنری بم؛ مرشــد حســین شــهامت و علی بدیعالزمان، نوازنده پیشکســوت ســنتور، از بخشهای ویــژه این برنامه بود. گفتنی است این کنسرت با حمایت شــرکت «خودروســازی کارمانیــا» و همراهی «فرزاد محمدنــژاد» (نوازنده تــار و سرپرســت گــروه مهربانــگ»، «ســیدرضا امامیان» (نوازنده سنتور(، شــهریار بهزادپــور )نوازنــده تنبک(، سیدعرفان حسینی )نوازنده کمانچه(، «پویا خوشبین» (نوازنده عود( و «مهدی ولیزاده» (نوازنده نی( برگزار شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.