خاطرات غریبی

Shargh - - ادبيات -

«آه، عشــق من» عنوان دفتر شــعری از فرهاد پیربال است که این نیز مدتی پیش با ترجمه باسط مرادی توسط نشر چلچله منتشر شد. فرهاد پیربال از شاعران، نویسندگان و پژوهشگران شناختهشده کرد اســت که در ســال 1961 در کردســتان اربیل متولد شــد. پیربــال در جوانی و به دلیل شــرایط حاکم بــر عراق مجبــور به مهاجرت میشــود و مدتی در ایران و بعد به آلمان و دانمارک و فرانسه میرود.

مترجم کتاب در بخشــی از مقدمه کتاب درباره پیربال نوشــته: «او نقش و نمونه بارز و کامل یک روشــنفکر را برعهده گرفته است. اگر بخواهم بــه صورتی کلیتر به ترســیم چهرهای از چنین پدیدهای بپردازم، درواقع این شــاعر مساوی با مسئولیت است؛ و همانگونه که در کتاب و نوشــتههایش بهوضوح مشــاهده میشــود این نویســنده بزرگ به کل بشــریت میاندیشــد و مســئله جهانشــمولیت را مهــمِ مرکزی در آثــارش میداند، بهعبارتی این انســان برجسته، هم اگزیستانسیالیست است، هم یگانه، هم متفاوت و هم منتقد، این پژوهشگر هم مجرم اســت و هم گناهکار، درواقع وی دردمند است و دردهایش مثل دردهای مردم زمانه نیســت، بلکه از درد مــردم زمانهاش اســت، با نگاهــی به آثار ارزشــمند این شــاعر بزرگ کرد، درخواهیم یافت که وی به معنــای واقعی کلمه یک انســانمدار اســت، بهعبارتی تمامی رنگها را در خود دارد و مجموعه و گنجینهای اســت متفاوت از صداها و فرمهــای گوناگون و مختلف هنــری، و هر روز در پی ترکیب و تغییر و تقلید و آفرینش و تجربههای ادبی و شعری تازه و نو میباشد.

وی متفکری است که عظیمترین اندیشههای بشــری را در آثار خود بــه کار میگیــرد، چــون وجــدان بیدار جامعه اســت، او آنارشیستی است که فرســخها را درمینوردد و مرزهــا را میشــکند و در قبــال هر چیزی مســئول و پاسخگوست، این نویســنده بزرگ، هم از سکوت میپرهیزد و هم ســکوت میکند، هم میخروشــد و هــم غرشاش بنیادها را درهم میریزد و بنیادش بیبنیادی است .»...

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.