رسیدگی به پرونده قتلعام ایرانشهر در دادگاه کیفری

Shargh - - حوادث -

شــرق:

اولین جلســه رســیدگی به پرونده قتلعام ایرانشــهر در دادگاه کیفری سیستانوبلوچســتان در حالی برگزار شــد که به دلیل صغیربودن اولیایدم، رئیس قوه قضائیه بهجای وی درخواســت مجازات برای متهــم را کرد. بر اســاس محتویــات پرونده، 20دیمــاه ســال گذشــته در جریان وقــوع جنایتی خونین در روستای نصرآباد ایرانشهر مبنیبر قتلعام هشت نفر در شهرســتان ایرانشهر، پرونده در دستور کار دادستانی، پلیس و نهادهای مسئول قرار گرفت و عامل اصلی جنایت چهار روز بعد در شهرســتان میرجاوه دستگیر شد.

گــزارش این قتلعام ســاعت 12 ظهر روز حادثه به مأموران پلیس در تماس کارمند اداره بهداشــت داده شــد و مأموران، درجریان وقوع جنایتی خونین در روســتای نصرآباد ایرانشهر قرار گرفتند. با حضور مأموران در محل، آنها با جسد خونین پنج کودک، دو زن و یک مرد روبهرو شــدند. وی ادامه داد: کارمند اداره بهداشت در تحقیقات اولیه ادعا کرد زمانی که برای تزریق واکســن هپاتیت به روستا آمده، متوجه بازبودن در شده و پس از ورود به خانه با این اجساد روبهرو شده و موضوع را به پلیس اطلاع داده است.

زمانــی که مأمــوران و بازپــرس در محل حاضر شــدند، معلوم شد این هشــت نفر در ساعات اولیه صبح با شلیک گلوله و در خواب به قتل رسیدهاند.

دادستان ایرانشهر بعد از تشکیل پرونده و تکمیل اطلاعات دراینباره گفت: پوکههایی از فشــنگهای اسلحه در صحنه قتل کشــف شده که برای بررسی و کارشناسی به آزمایشــگاه تشخیص جنایی پلیس آگاهی فرســتاده شــد تا چنانچه در صحنه درگیری مشــابهی از آن استفاده شده باشد، از آن طریق قاتل یا قاتلان شناســایی شــوند و بهنوعــی از این طریق پرونده تا حدودی پیش برود و ابعاد و جزئیات ماجرا روشن شود.

دادســتان عمومی و انقلاب ایرانشــهر گفته بود: ســه نفر در این زمینه مظنون هستند، اما هنوز دلایل متقنی مبنیبر اینکه قتل از سوی آنها صورت گرفته باشد وجود ندارد و این امر قطعی نیست و تحقیقات درباره این موضــوع با جدیت ادامــه دارد. تا اینکه صبــح روز 24 دیماه دو نفــر از عوامل قتلعام این هشــت نفر در ایرانشهر دســتگیر شدند و در پیش از ظهر همان روز عامل اصلی قتلعام این هشــت نفر در ایرانشهر در شهرستان میرجاوه دستگیر شد.

30 بهمنماه، خانی، دادســتان عمومی و انقلاب ایرانشــهر، با اشــاره به آخریــن تحقیقــات پرونده قتلعام هشــت نفر در ایرانشهر گفت: این پرونده به صــورت خارج از نوبت و فوقالعاده مطرح شــده و در حال رســیدگی اســت. بعد از تکمیل تحقیقات، کیفرخواســت علیــه متهم صــادر و پرونــده برای رسیدگی به دادگاه کیفری استان تهران فرستاده شد.

دادستان ایرانشهر روز گذشته گفت: اولین جلسه محاکمه عامل قتلعام این هشــت نفر در ایرانشهر برگزار شد و در چندروز آینده حکم صادر میشود.

خانی، دادســتان عمومی و انقلاب ایرانشــهر، با اشــاره به پرونده قتلعام هشــت نفر در ایرانشــهر گفت: پرونده برای رسیدگی و صدور حکم به دادگاه کیفری ارسال و اولین جلسه دادگاه با حضور نماینده دادستان برگزار شد.

وی ادامــه داد: در چنــدروز آینــده حکم صادر میشود، اما طبق قانون، حکم صادره قابل اعتراض اســت. گفتنی اســت؛ با توجه به عدم دسترسی به اولیــایدم، این پرونده در راســتای ماده 356 قانون مجازات اســلامی از ســوی رئیس کل دادگســتری استان سیستانوبلوچستان به دفتر معاونت اول قوه قضائیه ارسال شده بود که در این راستا موافقت وی به منظور رسیدگی و صدور کیفرخواست اعلام شد.

شــایان ذکر اســت؛ طبق ماده 356 اگر مقتول یا مجنیعلیــه یا ولیدمی که صغیر یا مجنون اســت، ولی نداشــته باشد یا ولی او شــناخته نشود یا به او دسترسی نباشــد، ولی او، مقام معظم رهبری است و رئیس قوه قضائیه با اســتیذان از مقام رهبری و در صورت موافقت ایشان، اختیار آن را به دادستانهای مربوطه تفویض میکند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.