پنج قاره

Shargh - - حوادث -

سیل در هند 25 هزار نفر را آواره کرد ایرنا:

بارندگی شــدید و وقوع ســیل در ایالتهای راجســتان و گجرات در غــرب هند علاوه بــر آوارگی بیــش از ‪2 5‬هزار نفر، خســارت ســنگینی به خطوط ارتباطی، پلها و شــبکه ریلی این ایالتهــا وارد کرد. هماکنون تعدادی از نیروهای زمینی و هوایی ارتش به همــراه نیروهای مبارزه با بلایــای طبیعی هند در حال امدادرسانی به ســیلزدگان ایالت راجستان و گجرات هستند. دولت محلی ایالت گجرات با افزایش بارندگی و جاریشــدن ســیل، وضعیت قرمــز را در این ایالت غربی هند اعلام کرد. ســازمان مبارزه با بلایای طبیعی ایالت گجــرات اعلام کرد تاکنون 10هــزارو 300 نفر از منطقه «باناسکنتا» و 9هزارو 790 نفر نیز در «پتان» به مناطق امن منتقل شدهاند. نیروهای امدادی همچنین دوهــزارو800 نفــر را بهعنوان اقــدام پیشــگیرانه از احمدآباد به مناطق امن منتقل کردهاند. مقامات دولتی ایالت گجــرات با وخیماعلامکردن وضعیت ســیل در شهرهای «دانرا»، «دیسا» و «تارا»، دریچه تخلیه آب در چهار سد این ایالت را باز کردند. بارندگی و جاریشدن ســیل در ایالت گجرات باعث زیرآبرفتن تعداد زیادی خــودرو و منزل و تخریب بخشهــای از خطوط ریلی این ایالت شــده اســت. بارندگی در ایالت راجستان نیز باعث بالاآمدن سطح آب رودخانهها، جاریشدن سیل و زیرآبرفتن چندین روســتا در این منطقه شده است. یک مقام دولت ایالت راجســتان گفت وقوع ســیل در شهر «اودیپور» در شرق این ایالت باعث کشتهشدن دو نفر شده است. با اعلام ســازمان هواشناسی راجستان درخصــوص ادامه بارندگی در چنــد روز آینده، 20 تیم امداد و نجات به مناطق در معرض سیل اعزام شدند.

قايق اندونزيايي با47 سرنشین غرق شد

کمپــاس یک قایــق اندونزیایي با 47 سرنشــین در آبهای استان کالیمانتان شــمالی این کشور غرق شد و از سرنشــینان آن خبری در دســت نیســت. تارنمای «کمپاس» اندونزی اعلام کرد این قایق بامداد دیروز در یککیلومتری ساحل غرق شــد و تیمهای جستوجو برای نجات احتمالی سرنشینان یا یافتن قربانیان اعزام شــدهاند. امدادگران، نیروهای پلیــس و نیروی دریایی در عملیــات امداد و نجات برای یافتن سرنشــینان این قایق اندونزیایی شــرکت دارند. حملونقل در اندونزی به دلیل مجمعالجزایریبودن بســیار به قایق وابســته است و نبود قایقهای استاندارد و ایمن در کنار بیدقتی ارائهدهندگان این قبیل خدمات، غرقشــدن مسافران و دیگر حوادث مثل آتشســوزی قایقهــا را به امری طبیعی در اندونزی تبدیل کرده است.

اندونــزی در چهار ماه گذشــته دســتکم شــاهد غرقشــدن و حادثه بزرگ در سه کشتی بوده است که دهها کشته و مصدوم به همراه داشت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.