من بچهام، قدم بلند است!

Shargh - - حوادث -

شرق: پسر جوانی که با تشکیل یک باند اقدام به ســرقت کرده بود به وسیله مأموران دستگیر شد اما ادعا کرد آنچه مأموران میگویند درست نیســت؛ او فقط 80 فقره ســرقت انجام داده و صد فقره ســرقتی که در پرونده اوســت، درست نیست. متهم که علــی نــام دارد و متولد ۱۳۷8 است، با ایجاد باند سرقت و زورگیری از خانمها و مســافران ســرقت میکرد. وی دوشنبهشب در جریان عملیات پلیس آگاهــی در مخفیگاهش در شهرک کاروان دستگیر شد. گفتوگوی کوتاهی را که مهر با او انجام داده است، میخوانید:

چند سالت است؟

من بچهام، زیاد بزرگ نیستم. فقط قدم بلد است و زود عصبانی میشوم برای همین هم به من دعوایی میگویند. هروقت هم طرح برگزار میشود، سراغ من میآیند و من را میگیرند.

یعنی بیگناه هستی؟

نه من شرور هســتم. آن هم فقط به خاطر اینکه جوان هستم و عشق موتور دارم.

چرا دستگیر شدهای؟

گفتم که دیشــب طرح بود. باز من را گرفتند.

سابقه داری؟

بله، سابقه کیفقاپی دارم چون موتورسوار خوبی هستم. کلا موتور خیلــی دوســت دارم و وقتهایی که ســوار موتور هستم، جزء عمرم محسوب نمیشود.

چندنفری سرقت میرفتید؟

دو نفر بیشــتر نبودیم. من فقط موتورسوار بودم؛ هیچ کاری نکردم.

به چند فقره سرقت اعتراف کردی؟

80 تا را قبول دارم اما الان میگویند صد فقره سرقت کردهام، من 80 تا را قبول دارم؛ بقیه را قبول ندارم.

معتاد هستی؟

بله، تفریحی شیشه و حشیش میکشم اما معتاد نیستم؛ به خدا تفریحی است!

چقدر سواد داری؟

از اول هم درسخواندن را دوســت نداشــتم؛ با ضرب و زور خانواده تا اول دبیرستان درس خواندم.

کی از زندان آزاد شدی؟

سه ماه است که بیرونم؛ الان باز باید بروم زندان.

پشیمان نیستی؟

فایدهای ندارد؛ همه از من قطع امید کردهاند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.