برای درمان همسرم سرقت میکردم

Shargh - - حوادث -

شرق: سردســته باند سرقت از خانه مرد میلیونر در غرب تهران مدعی است برای هزینه درمان بیماری همسرش مجبور شده از آلمان به تهران بیاید و ســرقت کنــد. این ســارق در طرح ویژه پلیس برای دســتگیری سارقان بازداشت شــد. متهم که رئیس بانــد چهارنفرهاي اســت که از خانههــای غرب تهــران، طلا، پول و ارز ســرقت میکردند، در حاشیه این طرح گفتوگویی با میزان کرده است که میخوانید:

خودت را معرفی کن.

رضا 36ساله هستم.

سابقه داری؟

خیر.

به چه جرمی دستگیر شدی؟

به جرم سرقت از خانه صاحبکار سابقم.

چه شد دست به سرقت زدی؟

مجبور شدم این کار را بکنم.

مجبور!

من مقیم و ســاکن آلمان هســتم. همسرم به بیماری ریوی مبتلا شــد و برای درمانــش باید هزینه ســنگینی میپرداختم. بــرای تهیه پول 9 ماه قبل بــه تهران آمدم تا اینکه دزد شدم.

پشیمانی؟ همدستانت را میشناختی؟

نــه، بــا ایــن ســه نفــر در قهوهخانه آشــنا شــدم و وقتی فهمیدنــد مشــکل دارم، قبول کردند در ازای دریافت پول با من همکاری کنند.

چرا خانه صاحبکار قبلی را انتخاب کردی؟

چندسالی در آنجا ســرایدار بودم. میدانستم این مرد میانســال پــول زیــادی دارد. به فکرم رســید از خانــهاش در ســعادتآباد ســرقت کنــم. مجبــور بــودم بــرای نجــات همســرم هر کاری بکنم.

پس چرا از کسی کمک نگرفتی؟

بــرای دریافت کمک و وام به در مجلس رفتم اما همان روز حادثه تروریستی رخ داد.

پشــیمان که هستم، اما مجبور بودم. زنم روی تخت بیمارستان در آلمان است و برای درمانش باید پول جور میکردم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.