اغفالگر دختران در فضای مجازی دستگیر شد

Shargh - - حوادث -

میزان:

رئیــس پلیس فتاي هرمــزگان گفت: اغفالگــر دختــران در فضای مجازی کــه از آنها سوءاستفاده و اخاذی میکرد، شناسایی و دستگیر شــد. ســرهنگ دوم علیاصغر افتخــاری گفت: با مراجعــه دختر جوانــی در بندرعباس مبنی بر مزاحمت و تهدید انتشــار تصاویــر خصوصی، با توجه به حساســیت پرونده، موضــوع به صورت ویــژه در دســتور کار کارآگاهان ایــن پلیس قرار گرفت. وی افزود: برابر اظهارات شــاکی فردی در شبکههای اجتماعی با شــماره ناشناس اقدام به تهدید وی کرده و مدعی شــده که از شاکی فیلم در اختیار دارد و برای عدم انتشــار آنها در فضای مجازی قصد اخاذی داشــته است. همچنین این فرد ناشــناس علاوه بر ایجاد مشــکل برای دختر جوان، بــرای خانــواده او مزاحمــت ایجاد کرده است.

سرهنگ افتخاری افزود: با انجام اقدامات فنی و تخصصی و شــگردهای خاص پلیسی متهم به هویت ب. م شناســایی شــد. با شناسایی بهموقع هویت متهم و بررسی سوابق وی مشخص شد او جزء متهمان سابقهدار در امر اغفال دختران جوان و تهدید و اخاذی از آنهاســت. این مقام انتظامی خاطرنشــان کرد: با توجه به سابقهداربودن متهم بــا هماهنگی مقام قضائی و شناســایی مخفیگاه وی در شهر بندرعباس، با رعایت اصل غافلگیری متهم دستگیر و به همراه ادله جرم شامل لپتاپ، یک عدد گوشــی همــراه، تعدادی ســیمکارت و حافظه جانبی به پلیس فتا منتقل شد.

وی خاطرنشــان کرد: در بازجوییها از متهم، او ابتــدا منکــر هرگونــه اتهامی نســبت به خود شــد، ولی در ادامه با روبهروشــدن با مســتندات جمعآوریشــده به بزه ارتکابی مبنی بر تهدید به انتشــار فیلم و تصاویر شخصی شاکی و اخاذی از وی اعتــراف و بیان کرد که حــدود یک ماه پیش در یکی از شبکههای اجتماعی به قصد ازدواج با شــاکی پرونده آشنا شدند و پس از جلب اعتماد و ابراز علاقه، چند مرحله حضوری ملاقات داشتند. در ادامه شاکی را به منزل مسکونی خود دعوت و با تهدید دختر جوان اقدام به تهیه فیلم و عکس از او کرده است.

ســرهنگ افتخــاری هدف از ایــن عمل متهم را سوءاســتفاده از اعتمــاد بیــان کــرد و گفت: با بررســی فنی ادله کشفشــده از متهــم، تصاویر و فیلمهــای بســیاری از دختــران نوجــوان و جــوان که متهم اقــدام به اغفال و سوءاســتفاده از آنهــا بــرای اعمال شــیطانی خود کــرده بود، استخراج شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.