ادامه جستوجوها برای یافتن مفقودان رودخانه دز

Shargh - - حوادث -

میزان:

معاون امــداد هلالاحمر خوزســتان گفت: جســتوجوها بــرای یافتن ســه مفقودی حادثــه چــالدره همچنــان ادامــه دارد. صادق ســلامت درباره آخرین وضعیت مفقودشــدگان حادثه چالدره گفت: از صبح دیروز در ششــمین روز مفقودشــدن ســه مــرد در حادثــه بــرای طبیعتگردان در چالدره، تیمهــای امدادی کار جســتوجو در محل را انجام میدهند. علاوه بر نیروهای هلالاحمر و تیم جســتوجوي اســتان، غواصهای آتشنشــانی و مردم محلی همچنان مشغول جستوجو هســتند. وی ادامه داد: هنوز هیچ ردی از مفقودشــدگان به دســت نیامده اما کار جســتوجو ادامه دارد. به گفته معاون امداد هلالاحمر اســتان خوزســتان، کار جستوجو از طریق نیروهای محلی، پهپاد، تیم جســتوجوي اســتان خوزســتان و نیروهای آتشنشانی دزفول همچنان ادامه دارد تا شــاید ردی از ســه مفقود این حادثه کشف شود. اعضای تور طبیعتگردان مهربان اهواز برای رفتینــگ وارد منطقه چالدره دزفول شدند اما به علت پارهشدن تیوبها 19 نفر داخل آب گرفتار شدند. در این حادثه دو نفر جان خود را از دســت دادند و ســه نفر مفقود شدند؛ در ایــن حادثه 14 نفر همان لحظات اولیه از مرگ نجات یافتند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.