خانواده گیلانغربی قاتل فرزندشان را بخشیدند

Shargh - - حوادث -

ایرنا:

سرپرســت فرمانداری گیلانغرب گفت: خانــواده گیلانغربی که در یک نــزاع خانوادگی فرزند 33ســاله خود را از دست داده بودند، پس از دو ســال با بخشــیدن قاتل، از خون فرزند خود گذشــتند. فرهاد همتــی افزود: اولیــای دم که از ایل بزرگ کلهر در شهرســتان گیلانغرب هستند، با عمل به یک ســنت دیرینه، با اجرای خونصلح یا خونبس، به خصومت دوســاله میان دو طایفه بزرگ در این شهرستان که به دلیل قتل عمد ایجاد شده بود، پایان دادند.

وی اظهار کرد: در این مراســم که ســران ایل کلهر، بزرگان و معتمــدان طایفههای گیلانغربی حضــور داشــتند، خانــواده مقتــول از طایفــه عبدالمحمدی که در دی سال 94 فرزند 33ساله آنها در یک نزاع خانوادگی به دست یکی از اهالی طایفه پیرگه به قتل رسیده بود، با گذشت از خون فرزند خود، قاتــل را بخشــیدند. وی اضافه کرد: در این مراســم بزرگان دو طایفــه عبدالمحمدی و پیرگه بــا پادرمیانی بزرگان ایــل کلهر و طوایف شهرســتان، بار دیگر در کنار هم قرار گرفتند تا به خصومت پایان دهند. وی گفت: خانواده مقتول با رضایتدادن و بدون دریافت دیه، از حق قصاص شرعی و قانونی خود گذشتند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.