حیوانات ولگرد جسد کودک رهاشده را قطعهقطعه کردند

Shargh - - حوادث -

میــزان:

بررســیهای پلیس نشــان میدهد حیوانات ولگرد جســد رهاشده کودک ششماهه در بیابانهای دشتســتان را قطعهقطعه کردهاند. در پی انتشــار اخبار و تصویر مربوط به پیداشــدن جســد نوزادی در روستای پهلوانکشی شهرستان تنگســتان در فضای مجازی، ســرهنگ سهرابی، رئیــس پلیــس شهرســتان دشتســتان، گفــت: بلافاصلــه پــس از تماس اهالی محلــی با مرکز فوریتهــای پلیســی 110، شــخص رئیس پلیس آگاهی شهرســتان به همراه تیم بررسی صحنه و تشخیص هویت در محل حضور یافتند.

وی افزود: بر اساس بررسیهای میدانی، جسد پیداشــده متعلق به نوزادی چهار تا شــشماهه بــوده که اعضــای بدنش بــه وســیله حیوانات ولگرد قطعهقطعه شــده بود. به گفته ســهرابی، جســد پــس از انجــام اقدامــات لازم در اختیار پزشــکی قانونی شهرستان بوشــهر قرار گرفته و تلاش بــرای شناســایی والدین کــودک با جدیت ادامه دارد.

همچنین پرونده قضائی این موضوع در بخش دلوار تشــکیل و تیمی از مأمــوران پلیس آگاهی مشغول تحقیقات دراینباره هستند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.