دستگیری سارقان مسلح آرایشگاههای زنانه در گلستان

Shargh - - حوادث -

میزان:

حجتالاسلاموالمسلمین سیدمصطفی حقی دادســتان عمومــی و انقلاب مرکز اســتان گلستان از دســتگیری سارقان مسلح آرایشگاههای زنانه این اســتان خبــر داد و گفت: ایــن پرونده در شــعبه چهارم بازپرسی دادســرا در حال رسیدگی اســت. وي گفــت: ایــن پرونده در شــعبه چهارم بازپرســی دادسرا به ریاســت قاضی رزاقینژاد در حال رسیدگی است. وی در تشریح جزئیات این خبر اظهار کرد: متهم خانم با گشتزنی در سطح شهر آرایشگاههای مورد نظر را شناسایی کرده و با کمک همسرش با تهدید اسلحه و محبوسکردن صاحبان آرایشــگاه و مشتریان به سرقت طلاها و اموال آنها اقــدام میکرد. دادســتان گرگان افــزود: این افراد حاضران در آرایشــگاهها را به قصد مطالبه طلاها و اموال آنها بــا ایراد ضربوجرح عمدی محبوس میکردند. این مقام قضائی اضافه کرد: متهمان به ســه فقره سرقت مســلحانه از آرایشگاههای زنانه و مشــتریان آنها در شهرهای گرگان، علیآبادکتول و بندرترکمــن اعتراف کردند که با قرار بازداشــت موقت روانه زندان شــدند. گفتنی است از سارقان مواد مخدر از نوع حشیش، شیشه و آلات استعمال مواد مخدر کشف شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.