تصادف مرگبار در بزرگراه یاسینی

Shargh - - حوادث -

مهر:

رئیس مرکز اطلاعرسانی و کنترل ترافیک پلیس راهــور تهران بزرگ از وقوع حادثه تصادف در بزرگراه یاســینی بعد از پــل بزرگراه بابایی خبر داد. ســرهنگ محمد رزاقی دربــاره جزئیات این حادثه مرگبــار گفت: 9:40 صبح دیــروز، حادثه تصادف در مسیر شمال به جنوب بزرگراه یاسینی بعــد از پل بزرگــراه بابایی به ســامانه 110 اعلام شــد و بلافاصله عوامل پلیس راهور، اورژانس و آتشنشانی به محل حادثه اعزام شدند.

وی بــا اعلام اینکــه با حضــور عوامل پلیس در محل حادثه، مشــخص شــد تصادف بین یک دستگاه موتورســیکلت و تریلی به وقوع پیوسته اســت، افزود: بر اثــر این حادثه، راکب 26ســاله موتورســیکلت به دلیــل اســتفادهنکردن از کلاه ایمنــی و همچنیــن شــدت حادثــه، در دم فوت کرده بــود که از ســوی عوامــل اورژانس حاضر در محل، به پزشــکی قانونی منتقل شــد. رزاقی ادامه داد: با حضور کارشناســان پلیس راهور در محل حادثه، مشــخص شــد علت وقــوع حادثه توجهنکردن به جلو از طرف راکب موتورسیکلت بوده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.