کشف جسد کودک پیرانشهری در تنور

Shargh - - حوادث -

ایرنا:

رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشــکی دانشگاه علوم پزشــکی آذربایجان غربی گفت: امدادگران پیرانشهری جسد یک کودک را در تنور همسایه آنان کشف کردند. باقر بهرامی افزود: این کودک سهســاله از صبح دوشــنبه در روستای آبخورده این شهرســتان گم شــده بود. وی اضافه کرد: پــس از چند ســاعت عملیات جســتوجو به وســیله مردم و نیروهای امــدادی، امدادگران اورژانس جســد ســوخته این کــودک را از داخل تنور همسایه بیرون کشــیدند و به بیمارستان امام خمینی )ره( پیرانشــهر انتقال دادند. رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشــکی دانشــگاه علــوم پزشــکی آذربایجان غربــی از علت فوت و پیداشــدن این کودک سهساله در داخل تنور اظهار بیاطلاعی کــرد. به گفته عوامــل انتظامی، هیچ شائبهای درباره کشتهشدن این کودک وجود ندارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.