ي هنرپمونستندتهارانين،مبلهکمتطيعک ويقویرامتيفبه«هنر ت فکمیپيلنمهواقيف« شندنني هي»سگت » فتند

Shargh - - هنر -

گروه هنر:

هدیــه تهراني، ناصــر ملکمطیعي و مهتاب کرامتي هم از توقیف فیلمهاي سینمایي انتقاد کردند. «هنر توقیفشــدني نیست» عنوان کمپین تازه اینســتاگرامي است که با درج هشتگ #شأن سینما با هدف بیان اعتراض به توقیف آثار سینمایي و نبود راهحل از سوي مراجع ذيربط از ساعت 2۱ یکشنبهشب اول مرداد کار خود را آغاز کرده. تا امروز هنرمنداني چون پرویز پرســتویي، هدیه تهراني، ناصر ملکمطیعي، مهتاب کرامتي، حمید فرخنژاد، مهناز افشــار، پریناز ایزدیار، سحر دولتشــاهي، حبیب رضایــي، عبدالرضا کاهاني، ســارا بهرامي، علي قربانزاده و ... به این کمپین پیوســتهاند. این هنرمندان در کنار اســم خود، با نوشــتن این جمله که ميخواهنــد هیچ فیلمي توقیف نباشــد، اعتراض مدني خــود را به نحوه رفتــار در برابر تولید آثار ســینمایي بیان کردهاند. نکته قابلتوجه، اســتقبال مخاطبان سینما از این کمپین اســت، بهگونهاي که تا ساعت 20 دقیقه بامداد روز دوم مرداد، ششهزار نفر به این کمپین پیوستند که تنها بخشــي از این تعداد هنرمندان هستند و در بین سایر امضاکنندگان، فعالان رسانه و خبرنگاران بسیاري هم دیده ميشوند.

طلسم توقيفيها ميشکند؟

یکي از مهمترین خواســتههاي ســینماگران از دولــت دوازدهم که اعضــاي کابینــه آن در روزهاي آینده معرفي ميشــوند، شکستهشــدن طلســم توقیفيهاست. کلاف ســردرگمي موســوم به «فیلم توقیفي،» همــواره گریبانگیــر دولتها بوده، امــا این موضوع بــراي دولت نوبهار «دوازدهــم» کمي متفاوت مينماید. توقیف فیلمها به دو شــکل؛ پیش از اکران عمومي و دیگري پایین کشیدهشــدن از پرده سینما پس از صدور مجوز نمایش، همواره پابرجاســت و علت هرچه باشد، فیلمسازان آنها با عبور از لابیرنت و انواع و اقســام قوانین به خلق اثرشــان دست زدهاند و حالا چه ميشــود که مثلا بعــد از دریافت مجوز نمایــش، بار دیگر با ممیزي مواجه ميشوند؟ این ســؤال در عین کلیديبودن، سرنوشتساز هم هســت؛ مثلا نمونه اخیرش فیلم «نهنگ عنبر 2» اســت. درحاليکه فیلــم بعد از دریافت پروانه نمایش بدون مشــکل و بــا رضایت مدیران حوزه هنري به اکران عمومي درآمده است، دوباره از سوي وزارت ارشاد دچار ممیزي شــد. در طول تاریخ سینماي ایران فیلمهاي زیادي با وجود داشــتن مجوز رســمي و قانوني ســاخت و پروانه اکران، به دلیل اعمال فشــار کتبي و شفاهي از سوي منابع رسمي و غیررسمي که اغلب عنوان «مصلحت» را بهانه ميکنند، رنگ پرده را ندیدهاند، اما آیا امروز هم باید چنین شــود؟ آیا نباید از تاریخ سینما درس گرفت و مهمتر اینکه به مردم اعتماد کرد و به مطالبات حقمدارانه آنها پاسخ مثبت داد؟

در ایــن روزها هم شــاهدیم کــه برخــي از فیلمهــا در دولتهاي قبل توقیف شــدهاند و برخي هــم در همین دولت یازدهــم! مثلا فیلم تحســینبرانگیز «کاناپه»، به کارگرداني کیانوش عیاري، از سوي مسئولان وقت دولت یازدهم توقیف شد!

یــا فیلم مهم دیگر عیــاري به نام «خانه پــدري» همچنان در محاق توقیف است. کیانوش عیاري در زمان انتخابات ضمن حمایت از روحاني، مهمترین مطالبات عرصه هنر را «رفع توقیف» فیلمها معرفي کرد. او به «شرق» گفت: «مهمترین موضوعي که رئیسجمهور منتخب باید به آن توجه داشــته باشد، فیلمهاي توقیفي است که تا به امروز بنا بر شرایطي فرصت نمایش پیدا نکردهاند. باید به اهمیت این موضوع توجه شــود و شرایط بهبود یابد». فیلم «آشــغالهاي دوستداشتني» محســن امیریوسفي حالا دیگر پاي ثابت فیلمتوقیفيها شده! هر دولتي بیاید و برود، ظاهرا طلسم آن نميشکند. آیا دولت جدید قصد ندارد طلسمشکن این موضوع باشد؟! «رســتاخیز»، به کارگرداني احمدرضا درویش، از زمان ساختهشــدنش تا امروز دچار جنجالهایي شده اســت. حتي دکتر رضا صالحيامیري، وزیر فرهنگ و ارشــاد اســلامي، چندي پیــش درباره وضعیت فیلم ســینمایي «رســتاخیز» گفته بود: «فیلــم «رســتاخیز» را به یک کمیتــه حکمیت ســپردیم تا پــس از بررســي، ابعــاد آن را به ما گزارش دهند. در این راســتا ســه نفر از اصحاب مطرح ســینما انتخاب شــدند و در حال بررسي نحوه اقــدام ما براي چگونگي برخــورد با فیلم «رستاخیز» هستند». او خاطرنشــان کــرد: «درمجموع، سیاســت ما حمایت از تهیهکننده و کارگردان فیلم «رستاخیز» است که انسانهاي بزرگي هستند و آقاي درویش از افتخــارات صنعت ســینماي ایران اســت. در نتیجــه در روزهاي آینده با تفاهــم و هماهنگي این مســئله را حلوفصل ميکنیم و انشاءالله در آینده نزدیک خود آقــاي درویش نتیجه را اعلام ميکند». و حــالا ما منتظر نتیجه هســتیم! فیلم «خانه دختــر»، به کارگرداني شــهرام شاهحســیني، نیز دیگر فیلمي اســت که گفته ميشــود مشکل اکرانش برطرف شــده و قرار اســت مهر توقیف از این فیلم پاک شــود، هرچند به این فهرســت ميتوان فیلم «ارادتمنــد، نازنین، بهاره، تینا»، به کارگردانــي عبدالرضــا کاهاني، را افزود. محمدمهــدي حیدریان، رئیس سازمان ســینمایي، مدتي قبل در گفتوگو با ایسنا در پاسخ به این سؤال که «در حوزه فیلمهاي توقیفي باید منتظر اتفاقي در چند ماه آینده بود»، اظهار کرد: «اتفاقي که حتما ميافتد این اســت که این آثار دوباره بررسي ميشــوند. و همچنین اینکه بررســيها با این نگاه انجام خواهد شد که اگر بخشهایي از فیلم با دوباره گرفتهشــدن، آن اثر را بلامانع کند همین سیاســت را دنبال کنیم. ضمن اینکه اگر فیلمي هم باشــد که اشکالش خیلي کليتر از این بحثهاســت، حتما اعــلام ميکنیم و آن را در برزخ نگه نميداریم تا تکلیفش روشن باشد».

و اما «لرد»، به کارگرداني محمد رســولاف که این روزها در جشنواره ۷0 فیلم کن در بخش «نوعي نگاه» نمایش داده ميشود. اما آیا این فیلم در ایران هم قابل نمایش است؟ یا فیلم «سفر به هیدالو» (مجتبي راعي( که در دهه ۸0 به دلیل بازي بازیگرش مشمول این بیت شد که «گنه کرد در بلــخ آهنگري/ به شوشــتر زدند گردن مســگري» و تا امروز وضعیت مشــخصي ندارد! اما جالب اینکه در جشــنواره کن امسال در این روزها فیلم «تهران تابو» با بازي همین بازیگر در حال نمایش است!

در طول تاريخ سينماي ايران فيلمهاي زيادي با وجود داشتن مجوز رسمي و قانوني ساخت و پروانه اکران، به دليل اعمال فشار کتبي و شفاهي از سوي منابع رسمي و غيررسمي که اغلب عنوان «مصلحت» را يدک ميکشند، رنگ پرده را نديدهاند، اما آيا امروز هم بايد چنين شود؟

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.