حراج اثر هنری ترامپ

Shargh - - هنر -

نقاشــی کودکانه کشیدهشده به دســت دونالد ترامپ از دورنمای آســمانخراشهای شهر نیویورک که در وسط آن برج ترامپ برجسته شده، به مبلغ پایه ۹ هزار دلار به حراج گذاشته میشود.

به گزارش ایســنا، به نوشــته روزنامــه دیلیمیل، دونالــد ترامپ، رئیسجمهور فعلی آمریکا، این طراحی را در سال 200۵ در یک مراسم خیریه کشیده بود.

این طراحی روز پنجشــنبه در حراج «نیت دی. ســندرز» به حراج گذاشته خواهد شد.

او در زمره دیگر چهرههای مشــهور آمریکا شــامل، جان مککین، ســناتور جمهوریخواه و بن افلک، بازیگر سرشناس هالیوود که اقدام به خلق یک اثر هنری برای حمایت ملی از کمپین سوادآموزی کردند، قرار دارد.

این نقاشــیها در ابتدا از طریق حراجی «ایبی» به حراج گذاشته شدند.

در این طراحی ترامپ، دورنمایی ســاده از چند آسمانخراش شهر نیویورک ترسیم شده که برج ترامپ درست در وسط آنها برجسته شده است.

او این نقاشی را با جوهر طلایی امضا کرده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.